เวชระเบียน เป็นสาขาหนึ่งทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เป็นสาขาที่มีความเข้าใจแตกต่างกันพอสมควร เพราะโดยความหมายแล้วก็เป็น ระเบียนทางการแพทย์ซึ่งความหมายมันกว้างเหลือเกิน อะไรก็ตามที่มีการบันทึกในทางการแพทย์ก็เป็นเวชระเบียนทั้งหมด งานที่ติดตามมาหลังจากมีการบันทึกจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งในระบบงานสาธารณสุข โดยเฉพาะการติดตามการรักษา การดูมาตรฐานการรักษา การดูประสิทธิภาพการรักษา จึงสามารถดูได้จาก เวชระเบียนทั้งสิ้น ด้วยความสำคัญในลักษณะนี้ เวชระเบียน จึงเป็นหัวใจของงานการแพทย์ ไปโดยปริยาย

           อัตรากำลังในการดำเนินการทางเวชระเบียน จึงมีความหลากหลายของงานพอสมควร เนื่องจากงานทางด้านนี้แต่เดิมนั้น ผู้ดูแลจะต้องเป็นแพทย์ที่มีการลงทะเบียนเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน ทางด้านเวชระเบียน (Medical Record) โดยเฉพาะ ดังปรากฏในเอกสารของ แพทย์หญิง สมพร เอกรัตน์ อดีตแพทย์ทางด้านเวชระเบียน ของโรงพยาบาลศิริราช แต่เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย จึงมีการดำเนินการทางด้านเวชระเบียนแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น คือด้าน Medical Record Librarian เฉพาะการจัดทำ การจัดเก็บ การจัดค้น การบำรุงรักษา ตัวเอกสารทางด้านเวชระเบียนเท่านั้น จึงมีพยาบาลบ้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ บ้างมาดูแลทางด้านนี้ โดยจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานโดยเน้นการทำงานที่ห้องบัตรเป็นหลัก การดำเนินการเลยเป็นไปอย่างไม่ค่อยเป็นระบบนัก การจัดเก็บข้อมูลก็มีเพียงจัดเก็บตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยบังคับบัญชาต้องการให้ส่งรายงานเท่านั้น จนกระทั่งอาจารย์แพทย์หญิงสมพร เอกรัตน์ ร่วมกับนายแพทย์สมชาย สมบูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้เสนอให้มีการดำเนินการเรียนการสอนทางด้านเวชระเบียนขึ้น โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเวชสถิติ ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีที่เรียนคือโรงพยาบาลศิริราช และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าเจ้าหน้าที่เวชสถิติ เข้าไปดูแลงานเวชระเบียนของสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ งานด้านนี้จึงพัฒนามากขึ้น เนื่องจากการได้เรียนรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์จากโรงพยาบาลศิริราช ก็สามารถที่จะขยายงานตามสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งงานด้านสถิติ งานด้ายเวชสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ งานด้านเวชรเบียนผู้ป่วยนอกและเวชระเบียนผู้ป่วยในที่เคยทำมาแต่อดีตก็ได้พัฒนาเป็นระบบมากขึ้น ต่อมาทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้มีการศึกษาต่อทางด้านเวชระเบียนขึ้น ผู้ที่ทำอยู่ในตำแหน่งเวชสถิติเดิม จึงมีโอกาสในการศึกษาทางตรงที่ตัวเองจบมา ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านเวชระเบียนสมัยใหม่ ด้านสถิติที่สูงขึ้น ด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และด้านการศึกษาวิจัย ทำให้ปัจจุบันงานทางด้านเวชรเบียนครอบคลุมไปหลายส่วนงานในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ขอบเขตงานมีมากมายขึ้น ทั้งด้านเวชสารสนเทศ งานวิจัยด้านการแพทย์ และอื่น ๆ

           งานเวชระเบียน จึงมีความสำคัญและเป็นหัวใจของสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถมองข้ามงานทางด้านนี้ไปได้เลย และทำให้คนในระบบงานอื่น ๆ ของสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เข้าใจงานด้านเวชระเบียนมากขึ้นด้วย