แผนปฏิบัติการตนเองประจำเดือน ธันวาคม 2548

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พบปะทีมงานไตรภาคีเพื่อถอดบทเรียนประจำเดือน ยังไม่ได้กำหนดวันแน่ชัด

     แผนปฏิบัติการประจำเดือน ธันวาคม 2548 (ในส่วนที่เป็นตารางการนัดหมาย) มีดังนี้

          1-ธ.ค.-48

     08.00 น. ร่วมประชุมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. วันแรก (ทั้งวัน)

          2-ธ.ค.-48

     08.00 น. ร่วมประชุมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. วันที่สอง (ทั้งวัน)

          3-ธ.ค.-48

     15.00 น. เดินทางกลับ โดยสายการบิน AirAsia

          4-ธ.ค.-48

     10.00 น. พาครอบครัวไปหาพ่อที่บ้านบางแก้ว

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

          5-ธ.ค.-48

     08.30 น. ร่วมทำพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวามหาราช

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

          6-ธ.ค.-48

     08.00 น. ตรวจสอบความก้าวหน้าเรื่องรถยนต์ที่ซ่อมไว้

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

          7-ธ.ค.-48

     08.30 น. ลากิจ ไปทำธุระที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาตรัง ที่จังหวัดตรัง

          8-ธ.ค.-48

     08.30 น. วิทยากรนำ "ถอดบทเรียนการจัดงานมหากรรมคนพิการเข้าถึงสิทธิ อ.เขาชัยสน”

     10.00 น. วิทยากรนำ "ถอดบทเรียนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน ขั้นที่ 3”

     13.00 น. วิทยากรนำ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน ขั้นที่ 3 (ต่อ) โดยทีมนำฯ”

          9-ธ.ค.-48

     08.30 น. ประชุมประจำเดือนกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง เลื่อนไป เพราะฝนตกหนัก มีน้ำท่วมบ้าน จนท. และบางส่วนของ สสจ. (แก้ไข/บันทึก 11 ธ.ค.2548)

     10.00 น. สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

        10-ธ.ค.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        11-ธ.ค.-48

      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

      16.30 น. อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ สสจ.พัทลุง

        12-ธ.ค.-48

      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        13-ธ.ค.-48

     08.30 น. วิทยากรนำ "ถอดบทเรียนโครงการเอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิ อ.บางแก้ว” เลื่อนไปเป็น 29 ธ.ค.2548 เนื่องจากต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม (แก้ไข/บันทึก 11 ธ.ค.2548)

     16.30 น. เดินทางไป กทม. เพื่อเข้าประชุมผู้รับผิดชอบรายงาน 0110 รง.5 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (14-15 ธ.ค.2548) ด้วย...

        14-ธ.ค.-48

     08.30 น. เข้าประชุมผู้รับผิดชอบรายงาน 0110 รง.5 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี วันแรก

        15-ธ.ค.-48

     08.30 น. เข้าประชุมผู้รับผิดชอบรายงาน 0110 รง.5 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี วันที่สอง

     16.30 น. เดินทางกลับ จาก กทม. ด้วย...

        16-ธ.ค.-48

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมประชุมนายทะเบียน UC และคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     10.00 น. สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

     13.00 น. ประชุมนายทะเบียน UC และคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน) – > ฝากให้พี่แหมว หน.กลุ่มงานประกันฯ (สวาท  กรศิริลักษณ์) คณะทำงาน ช่วยดำเนินการแทน และมอบหมายให้น้องอ้อ (จินตนา จินดานิล) ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน แทน

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมฯ

     ไปบ้านพ่อ เนื่องจากมีสถานการณ์น้ำท่วมฯที่บ้าน

        17-ธ.ค.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

     อยู่บ้านพ่อ เนื่องจากมีสถานการณ์น้ำท่วมฯที่บ้าน

        18-ธ.ค.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

     อยู่บ้านพ่อ เนื่องจากมีสถานการณ์น้ำท่วมฯที่บ้าน

     13.30 น. ออกไปเยี่ยมทีมงานฯ แกนนำฯ ที่ ต.นาปะขอ

        19-ธ.ค.-48

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน) (แก้ไข 11 ธ.ค.2548)

     08.30 น. (ทั้งวัน) นัดทีมงานไตรภาคีฯ พบปะพูดคุยกัน และขายแนวคิดในการทำ KM ร่วมกับงานประจำ - การใช้ Blog (บันทึกเพิ่มเติม 11 ธ.ค.2548)

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมฯ

        20-ธ.ค.-48

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     13.00 น. พบปะแกนนำผู้สูงอายุ ทีมงานคุณลูกหมูอ้วน และผู้บริหารเทศบาล อ.ปากพะยูน ในการจัดทำโครงการฯ เสนอ (บันทึกเพิ่มเติม 11 ธ.ค.2548)

     08.30 น. ประชุมประจำเดือน กลุ่มงานประกันสุขภาพ

     13.00 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง

        21-ธ.ค.-48

     08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.กงหรา (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.พัทลุง (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง

        22-ธ.ค.-48

     08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ตะโหมด (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ควนขนุน (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

      Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง

        23-ธ.ค.-48

     08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ป่าพะยอม (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     10.00 น. สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

     13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ศรีบรรพต (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน) – > มอบหมายให้น้องอ้อ (จินตนา จินดานิล) ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน แทน

        24-ธ.ค.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        25-ธ.ค.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        26-ธ.ค.-48

     08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.เขาชัยสน (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.บางแก้ว (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     10.00 น. นัดแกนนำฯ ทีมสุขภาพ รพ.พัทลุง (พี่สวย) เพื่อหารือ/วางแผนเชิงการจัดการ การทำ KM ของทีมฯ (บันทึกเพิ่มเติม 23 ธ.ค.2548)

     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน) (แก้ไข 23 ธ.ค.2548)

        27-ธ.ค.-48

     08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ปากพะยูน (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ป่าบอน (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน)

     08.30 น. เป็นผู้สังเกตการณ์ การประชุมของทีมสุขภาพเขตเมือง รพ.พัทลุง และเทศบาล ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง (บันทึกเพิ่มเติม 23 ธ.ค.2548)

     13.00 น. ประชุมนายทะเบียน UC และคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (กรรมการและเลขานุการคณะทำงาน) (บันทึกเพิ่มเติม 23 ธ.ค.2548)

        28-ธ.ค.-48

      08.30 น. จัดเวที ลปรร.ทีมงาน PCU ในฝัน 4 แห่ง ในฐานะพี่เลี้ยงระดับจังหวัด คือ สอ.ลำกะ สอ.บ้านนา สอ.บ้านสวน และสอ.ควนเพ็ง  (บันทึกเพิ่มเติม 23 ธ.ค.2548)

      13.00 น. นัดพี่ชุติมาและทีมงาน รพ.เขาชัยสน ทำความเข้าใจและขยาย "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" (บันทึกเพิ่มเติม 11 ธ.ค.2548)

      16.00 น. วิทยากรทำเวทีประชาคมเขต สอ.ควนเล้าเป็ด อ.ตะโหมด

        29-ธ.ค.-48

      08.30 น. วิทยากรนำ "ถอดบทเรียนโครงการเอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิ อ.บางแก้ว” (บันทึกเพิ่มเติม 11 ธ.ค.2548) (เลื่อนไปประมาณ มกราคม 2549)

        30-ธ.ค.-48

      Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

     10.00 น. สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

        31-ธ.ค.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

      16.30 น. อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ สสจ.พัทลุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

IP: xxx.90.236.41
เขียนเมื่อ 

ขอกำหนดวันที่จะลงไปยัง สอ.โคกทรายด้วย พี่เจ๊ก 45