เสวนาภาษาออฟฟิศ (1)

นับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในสำนักงานเลขานุการที่วันนี้มีการสอดแทรกเรื่อง KM ทุกส่วนงาน

   สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ปีที่แล้วทางสำนักงานเลขานุการก็ได้รับอนุมัติจากทางคณะ ที่สำคัญเป็นโครงการที่สอดรับการยุทธศาสตร์ของคณะด้วย และไม่ได้ใช้งบประมาณ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาภาษาออฟฟิศ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม นี้ การเสวนาในครั้งนี้จะมีการนำเครื่องมือ KM มาใช้ในการเสวนา ได้พูดคุยกับท่านคณบดีในเบื้องต้น จะมีวงเสวนา 2 วง หัวข้อการเสวนาคือ การวิจัยสถาบันเรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ (หัวปลา) มีคุณอำนวย 2 ท่าน คือ รศ.มาลินี ธนารุณ 1 วง และดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 1 วง นับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในสำนักงานเลขานุการที่วันนี้มีการสอดแทรกเรื่อง KM ทุกส่วนงาน

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการนี้คือ

  • มีการเสวนาภาษาออฟฟิศในเรื่องที่เป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • บุคลากรสายบริการ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน

     แต่ตัวชี้วัดนี้น่าจะเปลี่ยนไป เพราะเพียงมีการเสวนานั้นยังไม่เพียงพอ วันนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์วางวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยในภายในปี 2553 สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะที่จะต้องสนับสนุนการดำเนินงานของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว และจำเป็นต้องมีการผลิตงานวิจัยสถาบันออกมาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร สำหรับการเสวนาออฟฟิศในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการ สำหรับบรรยาศการเสวนาภาษาออฟฟิศจะเก็บมาเล่าใน Blog ต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)