การได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์

เทคโนโลยีทางการแพทย์

1. การได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์


           ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินเทคโนโลยี ได้แก่ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ระบบการเงินระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การให้คำปรึกษา การกำกับดูแลในการประเมินเทคโนโลยี จำต้องคำนึงในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีมาใช้ ถึงปัจจัยหลายด้าน ได้แก่
ด้านต้นทุน (cost) ด้านความปลอดภัย (safety) ,สัมฤทธิผล (efficacy)และผลกระทบทางสังคม (social impact) ซึ่งมีผลต่อการประเมินเทคโนโลยีทางแพทย์ ดังนี้
           (1). การประเมินความต้องการ โดยการรวบรวม ความคิดเห็น และข้อเสนอด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
           (2). การประเมินเทคโนโลยี โดยการศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ตามความจำเป็น เพื่อให้คุ้มทุนต่อการนำมาใช้งาน เกิดความปลอดภัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
           (3). การเลือกรับและนำเข้า ถ้าเป็นสินค้าควรที่จะทราบแหล่งการผลิต ขั้นตอนการผลิตกระบวน
การ ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงมากน้อยเพียงใด
           (4). การกระจาย มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเสมอภาคในสังคม การใช้
เทคโนโลยี การกระจายอย่างสมดุลย์ การบริหารจัดการ การใช้งาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
           (5). การจัดการการใช้งานและการดูแล สำหรับเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ ต่อคนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมก่อนนำมาใช้งาน รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีให้มีการนำมาใช้งานและมีการบำรุงรักษาเพื่อให้มีอายุใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า
           (6). การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความเสมอภาค เป็นการประเมินโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ, ประสิทธิผลของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ให้เกิดความคุ้มค่าและเต็มความสามารถที่มีอยู่และเกิดความเสมอภาคกับทุกฝ่ายที่ใช้งานร่วมกัน
           (7). การเลิกใช้ ควรศึกษาถึงผลการนำเทคโนโลยีมาใช้ ถึงความทันสมัยและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
ที่ลงทุนไปหรือไม่ เพราะเมื่อมีการนำไปใช้งานจะมีการดูแลบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ได้ยาวนานระดับหนึ่ง ถ้าประเมินแล้วไม่คุ้มค่าก็จะมีการเลิกใช้งาน

            ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละเทคโนโลยี มีปัจจัยที่กำหนดไว้หลายประการ ได้แก่ ชนิดของเทคโนโลยี , ความเชื่อของวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี, ความเชื่อของคนในสังคม การกระจายเครื่องมือขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้เครื่องมือ ความยากง่ายของการใช้เครื่องมือนั้น เป็นต้นนอกจากนี้ มีความพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม การจัดทำคู่มือ, การพัฒนาที่สอดคล้องกัน เป็นต้น
           วงจรของเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีการพัฒนาการเปรียบเหมือนวงจรชีวิต ที่มีการสร้าง การพัฒนา และมีการสิ้นสุดการใช้งาน ดังนี้
           (1).ระยะที่เริ่มค้นคว้า( Innovation ) เป็นช่วงที่มีแรงผลักดันที่เกิดจากมีพัฒนาการ การวิจัย
ทางการแพทย์ มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อการคิดค้น
นวัตกรรมทางการแพทย์
           (2). ระยะการปรากฎตัว ( Emergence ) เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมที่เกิดจากพัฒนาการ ในวาร
สารทางวิชาการ การสัมมนา เพื่อให้เกิดความหวังหรือการเคลื่อนไหวขึ้น
           (3). ระยะการแพร่กระจาย (Diffusion ) เมื่อมีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีและผลิตสิ่งประดิษฐ์
ให้เป็นนวัตกรรมที่นำสู่การปฏิบัติ เป็นช่วงที่ผู้คนบางส่วนเกิดปัญหาในการยอมรับ ไม่มั่นใจในประโยชน์ที่ได้รับเป็นระยะที่เหมาะแก่การประเมินเทคโนโลยีว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
           (4). ระยะการใช้งาน ( Utilization ) เป็นระยะที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทำให้อาจมีการใช้
เทคโนโลยีมาก หรือน้อยเกินไป มีการกระจายไม่เหมาะสม
           (5). ระยะการเลิกใช้งาน ( Abandonment ) เป็นระยะที่จะเรียกได้ว่า การใช้เทคโนโลยีนั้นครั้งหนึ่ง
มีความทันสมัยมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะล้าสมัยไป เนื่องจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ใหม่ที่เข้ามาทดแทน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรม

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#sharing#โรคเอดส์#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์#ks

หมายเลขบันทึก: 9069, เขียน: 07 Dec 2005 @ 16:42 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 19:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)