วันนี้มีการฝึกอบรมการจัดการความรู้รุ่นที่ 1/2548 ของสำนักงานจังหวัดชุมพร เป็นวันที่ 3 หลังจากทอดเวลามา 1 สัปดาห์    ในวันนี้กระบวนการของเราอยู่ในขั้นตอนการฝึกกำหนดค่าระดับเป้าหมาย(ค่าระดับขีดความสามารถ)ของสมรรถนะย่อย 10 ประเด็น       ที่อยู่ในกลุ่มสมรรถนะหลักใน 2 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านการบริการประชาชน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่เน้นให้ทุกคนในทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในประเด็นย่อยทุกประเด็น   อาจจะใช้เวลาบ้างแต่จะทำให้ค่าระดับเป้าหมาย(ค่าระดับขีดความสามารถ)ของสมรรถนะย่อย 10 ประเด็น เป็นฉันทามติร่วมกันถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นแนวทาง และเครื่องมืออิสรภาพที่จะประเมินสมรรถนะหน่วยงานตนเองเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานเพื่อยกระดับสมรรถนะของตนในประเด็นที่หน่วยงานของตนสนใจต่อไป    

                    ในช่วงบ่ายจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่คุณอำนวยแต่ละคนไปประสบมา   จนถึงวันนี้เรากำลังหมุนฟันเฟืองตัวเล็กตัวใหญ่(ส่วนราชการน้อยใหญ่มากกว่า 130 หน่วยงาน)........ประกอบขึ้นเป็นขบวนKMของจังหวัดชุมพร  เราอาจจะใช้เวลามากสักหน่อย.......ก็เพราะขบวนKMชุมพรของเรายาวครับและเราคิดจะไปด้วยกัน.......ก็ต้องใช้เวลาและให้โอกาสเพื่อนๆทุกคนก่อน     แต่เราก็มีกำหนดเวลาในใจที่จะรอโบกี้ต่างๆมาต่อขบวน  มาถึงเวลา..........เราก็จะเคลื่อนขบวนครับ

                                                                     พรสกล  ณ ศรีโต

                                                                       7/7/2548