การค้นหา Tacit knowledge

Tacit knowledge

Tacit knowledge Capturing 
   ดิฉันได้มีการอ่านมาจากหลายๆแหล่งในเรื่องของเทคนิค การค้นหาTacit knowledge  ก็จะสรุปได้ตามความคิดของตัวเอง และ ประสบการณ์ในการทำงานในองค์กร ก็ได้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างจากการใช้เทคนิค story telling
   จาก Tacit knowledge  เป็นความรู้ที่เป็นข้อมูล หรือ เป็นคลังความรู้ที่อยู่ฝังลึกในสมองเฉพาะคนเท่านั้น ไม่ได้มีการเรียบเรียง หรือ การเขียนเป็นเอกสาร เป็นความรู้ที่คนหนึ่งคนใดได้รวบรวมความรู้ไว้เป็นประสบการณ์ จากการทำงาน ของแต่ละคนเท่านั้น  ซึ่งการค้นหาTacit knowledge  และการเก็บรวบรวม ได้ก็จะเกิดประโยชน์กับองค์กรเป็นอย่างมาก  โดยในแต่ละองค์กรจะค้นพบได้จากการที่เรียนรู้จากการทำงาน ของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน
 เทคนิคการค้นหาTacit knowledge  จะเกิดจากการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือ เกิดจากทีมงานกลุ่มการทำงาน  หรือ เกิดจากการที่องค์กรจัดกลุ่มคนทำงานที่เหมาะสม ประกอบด้วยพนักงานที่มีความรู้ดวามเชี่ยวชาญในหลายๆด้านในการทำงานในโครงการหนึ่ง ซึ่งในกลุ่มการทำงานนี้จะมีการร่วมกันแก้ปัญหา หรือ การแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ในการทำงานที่มีอยู่ในแต่ละคน  ซึ่งแต่ละคนะมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน เมื่อการทำงานในโครงการ แต่ละคนในทีมงานก็จะเกิด ความรู้ การเรียนรู้ ในการทำงานจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันภายในทีมงาน  จะมีการค้นพบถึง ความรู้ที่แต่ละคนร่วมshare ความรู้กัน จะพบtacit knowledge ที่อยู่ในแต่ละคน ในเรื่องของ หลักการในทำงานให้โครงการสำเร็จ  , สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น , ความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะช่วยให้โครงการสำเร็จเร็วขึ้น และ ข้อควรระมัดระวังจาการดำเนินงาน  จากที่กล่าวมานี้    และเมื่อ ทีมงานได้รับโครงการใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ก็จะทำงานองค์กรได้รับประโยชน์ เนื่องทีมงานจะมีประสบการณ์ในการทำงาน  จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   ประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
   จะเห็นว่า องค์กรจะได้รับความรู้จากการ ที่มีการจัดทีมงานในการดำเนินงาน  และเกิดการใช้ประสบการณ์ หรือ ใช้ความรู้จากทีมงาน  โดยองค์กรสามารถที่จะเก็บเอาความรู้ที่เป็นTacit knowledge เพื่อเป็นคลังความรู้ขององค์กรต้อไป จากวิธีที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเทคนิคในการค้นหาTacit knowledge จากบุคลากรภายในองค์กร อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ และ ปฏิบัติได้ง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uraiwan PSUMBA



ความเห็น (0)