ปัญหาการจัดการกับความรู้?

ก่อนจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องรู้จักการ "รู้ที่จะเรียนและจัดการมันก่อน!"

เมื่อวานผมได้รับหนังสือจากมหาลัยมาเล่มนึงชื่อว่า "16th Annual Research Abstracts 2004"ว่าด้วยเนื้อหางานวิจัยทั้งหมดของทุกคณะในมหาลัย มองดูก็น่าชื่นชมดีสำหรับการมองว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะคณะที่ผมทำงานอยู่ แต่! ผมกลับมีอีกมุมมองเกียวกับการจัดการมันคือไอ้เจ้าตัวที่ชื่อว่า "ความรู้" นี่แหละในมหาวิทยาลัย

ในการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยผมมองว่ายังประสบปัญหาหลายๆอย่าง ปัญหาที่สำคัญแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

- ปัญหาการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลกับมหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัยมักประสบปัญหา เช่นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มีเจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรมให้มหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ทำเอกสารที่ดีเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ หากผู้นี้ลาออกจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประสบปัญหาในการทำงานต่อ เพราะผู้มาสานต่อยากที่จะข้าใจได้ว่า ภายในโปรแกรมที่ผู้อื่นเขียนมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

- ปัญหาการจัดเก็บความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะความรู้ที่จะเก็บมีรูปแบบทั้งเป็น Tacit และ Explicit knowledge อีกทั้งการเก็บรวบรวมความรู้ต้องมีระบบที่ดี มีการทำเอกสารและข้อมูลไว้เป็นระบบ

- ปัญหาการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยมาสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะมีความรู้จำนวนมากที่อยู่กับบุคคลไม่สามารถนำออกมาใช้หรือถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ปัญหาการสร้างความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่ การสร้างความรู้ใหม่มักอยู่ที่การศึกษาวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา

 

การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในองค์กรเป็นเรื่องใหม่ที่จะมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในอนาคต การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรในความคิดและทัศนะของผม.......ขอบคุณครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge managementความเห็น (0)