KV : เพื่อสนับสนุนควบคุมดูแลการดำเนินงานของสาขาไปสู่เป้าหมายของธนาคาร

ธนาคารออมสินเขตชุมพรได้จัดประชุมให้มีความเข้าใจร่วมกันในหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงการ KM ซึ่งได้รับความร่วมมือและมีความสนใจในโครงการอย่างมาก ทั้งนี้ตามผลการประชุมได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในโครงการ ดังนี้

1. ผู้อำนวยการเขตชุมพร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตชุมพร ตำแหน่ง ประธาน

3. พนักงานปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง เลขา

4. พนักงานปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขา

มีสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 6 ท่าน มีการกำหนด Core Competencies ดังนี้