แนะนำหน่วยงาน

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชุมพร

ประวัติความเป็นมา

              - 14 กันยายน 2535 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 3395/2535 ให้จัดตั้งสถานีทดลองหม่อนไหมชุมพร โดยได้รับความสนับสนุนในการจัดตั้งจากเกษตรกรที่ได้ยึดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นรายได้ในช่วงที่พืชหลักเสียหาย หลังจากประสบวาตภัยจากพายไต้ฝุ่นเกย์ เพื่อให้เป็นสถานีศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านหม่อนไหม และพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้เกษตรกร ในเขตภาคใต้

              - 9 ตุลาคม 2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2545 ให้แบ่งส่วนราชการ     กรมวิชาการเกษตร เป็น 25 หน่วยงาน และเปลียนชื่อ สถานีทดลองหม่อนไหมชุมพร เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชุมพร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้ง

               ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หลักกิโลเมตรที่ 456 ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 51 กิโลเมตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SOBOPOCHUMPHONความเห็น (0)