กิจกรรมเดือนธันวาคม 2548 ของโครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ

วิทยุชุมชนแนวพุทธเพื่อสุขภาวะชุมชน
โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ ชุดโครงการการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ร่วมมือกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จักได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยุชุมชนแนวพุทธเพื่อสุขภาวะชุมชนเพื่อเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเรื่องของวิทยุชุมชนแนวพุทธเพื่อสุขภาวะของชุมชนให้กับพระสงฆ์ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิทยุชุมชนเขตจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2548 ณ ห้องธรรมปัญญาบดี อาคารมจร.1 วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร อาทิ พระมหาดร.บุญช่วย สิรินทโร พระมหาดร.ไสว เทวปุญโญ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ดร.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ อาจารย์กฤษฎา จิระธรรม์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่โทร 0-2968-9883

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)