ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์

ประตูสู่ภาคเหนือ เครือข่ายเศรษฐกิจและธุรกิจส่งออก

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์ 

         “ประตูสู่ภาคเหนือ เครือข่ายเศรษฐกิจและธุรกิจส่งออก”

เป้าประสงค์ 

         1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและบริการ การท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้มีการจ้างงาน เพิ่มขึ้น ลดปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

         2.จัดการให้ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั่วถึง พร้อมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน

         3.สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

         1.การแก้ไขปัญหาความยากจน

         2.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

         3.การแก้ไขปัญหาการว่างงานและพัฒนาแรงงาน

ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

         1.พัฒนาผลิตผลด้านการเกษตร

         2.พัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

         3.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

         4.จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนา การค้าเพื่อการส่งออกจังหวัดนครสวรรค์

         5.เป็นศูนย์กลางการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตร

         6.พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม 

         1.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการจัดเวทีประชาคม

         2.ส่งเสริมการใช้ประชาคมเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

         3.การปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาในสังคม

         4.การส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ

         5.การสาธารณสุขและประกันสุขภาพถ้วนหน้า

         6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

         1.การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

         2.การสร้างสังคมที่น่าอยู่

         3.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         4.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#ยุทธศาสตร์#ภาคเหนือตอนล่าง#ewec

หมายเลขบันทึก: 8947, เขียน: 07 Dec 2005 @ 11:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แอร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากมีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยทั้งหมดเลยครับ