• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกันแน่?

  สำคัญอยู่ที่คุณครูระบุไว้ว่ามุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติในเรื่องใด ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการและกิจกรรมทั้งหลายทำให้ผู้เรียนเกิดสิ่งที่มุ่งหวังได้อย่างแท้จริงหรือไม่  

                   เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ดิฉันเป็นปลื้มมากที่มีคุณครูท่านหนึ่งจากจังหวัดตรัง ท่านเมล์มาขอเป็นกัลยาณมิตรร่วมเรียนรู้กับดิฉัน ดิฉันรีบตอบรับด้วยความยินดียิ่ง มิใช่เป็นเพราะคำชื่นชมของกัลยาณมิตรท่านนี้ แต่เป็นเพราะคิดว่าตนเองได้รับโอกาสที่ดีมาก ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน

                    จำได้ว่าดิฉันตอบท่านไปว่า ตัวเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถสูงแต่อย่างใด เพราะเพิ่งทำงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์นี้ได้ไม่นานนัก ยังต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์อีกระยะหนึ่ง และหากข้อคำถามใดที่ไม่อาจตอบได้ จะไปค้นคว้าศึกษาข้อมูลมาช่วยตอบให้

                    เมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาดิฉันได้รับเมล์จากท่านอีกครั้ง พร้อมกับข้อสงสัยว่าเวลาเขียนแผนการเรียนรู้นั้น ทำไมบางคนแนะนำให้ท่านเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้ แต่บางคนบอกว่าไม่ถูกต้อง ต้องใช้คำว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงทำให้ท่านสับสนว่าตกลงใช้คำไหน อย่างไรกันแน่

                    ดิฉันเองเห็นว่าคำตอบนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูท่านอื่น ๆ อยู่บ้าง จึงขอนำมาเล่าไว้ในบันทึกนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนต่อยอดความรู้ซึ่งกันและกันค่ะ เผื่อสิ่งที่ดิฉันรู้มาและนำมาบอกเล่าไว้นี้จะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ก็ยินดียิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้รู้ทั้งหลายค่ะ...เข้าเรื่องเลยนะคะ...

                   คำว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นั้นเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้แต่ละปีหรือแต่ละภาคค่ะ ซึ่งเรานิยมเขียนแสดงไว้ในคำอธิบายรายวิชา เวลาเขียนต้องให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ มีคำกริยาที่แสดงสมรรถนะความรู้ (K-Knowledge) แสดงความสามารถที่เป็นทักษะกระบวนการ (P-Process) และแสดงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A-Attitude)  อย่างเช่น
                            
1.  อ่านคำที่มีอักษรนำ อักษรควบ คำที่มีตัวการันต์ และการผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง อ่านได้ชัดเจน จำคำได้แม่นยำและเข้าใจหลักการอ่าน นำไปสู่การเขียนคำได้ถูกต้อง
                            
2. เขียนอย่างมีมารยาทโดยใช้ภาษาที่สุภาพรับผิดชอบต่อการเขียน และใช้แหล่งอ้างอิง และมีนิสัยรักการเขียน
                    จะเห็นว่าข้อ
1 มีทั้ง K และ P ส่วนข้อ 2 แสดง A ซึ่งในขณะเดียวกันก็มี K และ P ซ่อนอยู่ด้วยนะคะ

                  มาถึงคำว่า
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นขอบเขตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ และมุ่งให้เกิดผลในแต่ละรายการที่ระบุค่ะ การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ควรแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เป็นภาระงานและพฤติกรรมที่ผู้เรียนพึงแสดงออกในระดับต่าง ๆ ที่สำคัญนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (K-Knowledge) ทักษะ/กระบวนการ((P-Process) และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A-Attitude) ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกันกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุไว้ข้างต้น ดิฉันจะลองยกตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้สัก 4 ข้อนะคะ
                                
1. อ่านสะกดคำ อ่านคำ ผันอักษรจากนิทานที่อ่าน และเข้าใจความหมาย
                                
2. อ่าน เขียนคำ สำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
                                
3. นำคำมาแต่งประโยค เรียบเรียงประโยค ข้อความ ใช้สื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์และหลักเกณฑ์การเขียน
                                
4. ใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าในการอ่านและเขียน มีนิสัยรักการอ่านและเขียน มีมารยาทในการใช้ห้องสมุด

               ถามว่า...แล้วผิดไหมที่บางคนมาแนะนำให้เราใช้คำว่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แทนคำว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ ก็ไม่ผิดเลยทีเดียว เพราะดูจากรูปลักษณ์แล้วทั้งสองตัวนี้ เป็นเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน หากแต่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการเห็นในปลายปีหรือภาค ส่วน จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายย่อยที่เราต้องการเห็นเมื่อจบการเรียนรู้ตามแผนฯ

               ทีนี้มีบางท่านบอกว่าที่ท่านใช้คำว่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุไว้ในแผนฯ นั้นก็เพราะเป็นแผนฯ ใหม่ที่เรียกว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่ แผนการสอน อย่างเดิม จึงใช้คำว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แทนคำว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ และ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งระบุในแผนฯ ท่านก็ไม่ได้หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี หรือรายภาค แต่หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแผนฯ นั้น ๆ

               ดิฉันก็ว่าถ้าเข้าใจแบบนี้ หากดูที่เจตนาก็ไม่ผิด เพราะไม่ว่าจะใช้คำใด ซึ่งตอนนี้แพร่หลายไปแล้ว บ้างก็ใช้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บ้างก็ใช้ จุดประสงค์การเรียนรู้ นั้น หากคุณครูสามารถเขียนระบุได้ครอบคลุม K-P-A ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดเมื่อเรียนรู้จบแผนฯ ก็ไม่น่ามีปัญหา...เน้นว่า...เป็นผลฯ ที่เกิดหลังจบแผนฯ นะคะ

                แต่ก็มีคุณครูบางท่านเขียนไว้ทั้ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค และเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ด้วย ในแผนฯ เดียวกันนั้น ก็สามารถทำได้ค่ะ เราไม่ได้มีรูปแบบตายตัวว่าต้องระบุอะไรในแผนมากน้อยแค่ไหน คุณครูแต่ละคนอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไป (นอกจากบางโรงเรียนที่ตกลงร่วมกันว่าจะใช้รูปแบบเดียวกันก็เป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนนั้น) แต่ต้องคงองค์ประกอบสำคัญของแผนฯ ไว้ เช่น เนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการวัดและประเมินผลค่ะ

               จะใช้คำใด ไม่น่าใช่สาระหลักที่ต้องยึดมั่น สำคัญอยู่ที่รายละเอียดที่คุณครูระบุไว้ว่ามุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติในเรื่องใดมากกว่า และยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการและกิจกรรมทั้งหลายทำให้ผู้เรียนเกิดสิ่งที่มุ่งหวังได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคุณครูค่ะ
                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 89388
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 1
  ความเห็น: 42
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (42)

หนูปวีณา

      ชัดเจนมากหนู  เยี่ยมจริง ๆ 

       ถ้าโอกาสมีอยากฟัง KM ของสำนักงานหนูบ้าง

     กำลังปวดหัวอยู่เหมือนกันค่ะ  โดยเฉพาะเมื่อเช้าตื่นนอนก็คิดเรื่องนี้   นักวิชาการจำนวนหนึ่งจะยึดติดแต่สิ่งที่ตนเองเรียนมา รู้มา แล้วยกเป็นสรณะ  ถ้าใครว่าไม่เหมือนก็ผิด

    อยากเห็นการนำเสนอที่เปิดกว้าง พูดถึงมุมมองของผู้อื่น ทำให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิดของตนเอง

    คนรู้น้อยก็สับสน  indicator หน่วยงานรัฐแห่งนี้ ใช้ตัวชี้วัด   อีกหน่วยหนึ่งใช้ ตัวบ่งชี้

   strategy  ภาษาอังกฤามีคำเดียว  แต่ภาษาไทยเรียกทั้งกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์

    คนรู้น้อยก็พลอยรำคาญค่ะ

 

    คิดถึง ดร.วิไลค่ะ  เมื่อคืนดู vcd ที่ไบเทคเห็นตั้งคำถาม

 

 • สวัสดีค่ะ พี่วิไล...คิดถึงจังค่ะ
 • คำตอบข้างบนนี้น่าจะใช้ได้นะคะ เพราะพี่วิไลการันตีให้แล้วว่าชัดเจน แต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะชัดเจนหรือเปล่า ยังกังวลอยู่นิดหน่อยค่ะ..
 • เพราะรู้สึกยังยกตัวอย่างไม่ค่อยถึงใจ ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ลองยกตัวอย่างอีกนิดนะคะ เผื่อจะชัดยิ่งขึ้นอีก


               สมมุติว่าเราจะเขียนแผนฯ เพื่อสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุว่า จำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีได้

  จุดประสงค์การเรียนรู้ (ลองแยกเป็นจุดประสงค์ปลายทาง และจุดประสงค์นำทางดูนะคะ เพราะบางท่านนิยมระบุแยกกัน)

  จุดประสงค์ปลายทาง
            สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของรูปสามเหลี่ยม วงกลม วงรีได้

  จุดประสงค์นำทาง
            1. จำแนกรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมและวงรีได้
            2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมและวงรีได้ 

        ขอบคุณพี่วิไลมากค่ะ พบกันเมื่อไร เป็นไม่พลาดแน่ที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันเรื่อง KM สำนักงานฯ ค่ะ

สวัสดีค่ะ ศน.กุ้ง

 • แผนการจัดการเรียน  ก็คือ  แผนการสอนนั่นเองค่ะ
 • แต่  เวลาส่งผลงานทางวิชาการ..ต้องใช้..แผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ
 • จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง..ท่านเสนอได้ชัดเจนแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 • ขอบพระคุณท่านอ.ทัศนีย์เป็นอย่างมากค่ะ ที่กรุณาช่วยสร้างศรัทธาในตัวหนูกับคุณครูชาวสุพรรณฯ ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์มาเยี่ยมพวกเรา ด้วยการกล่าวถึงฝีไม้ลายมือในการบันทึกเรื่องขึ้นบล็อกของหนู
 • รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูก เมื่อมองเห็นแววตาที่คุณครูมองตัวเอง สัมผัสได้ถึงความเชื่อมั่นที่คุณครูมีต่อตัวเรามากขึ้น เป็นความสุขลึกที่เกิดขึ้นในใจค่ะ
 • และคาดว่าอาจารย์คงจะนำกรณีของหนูไปยกตัวอย่างที่จังหวัดอื่นด้วย เพราะสังเกตว่าตัวเองมีแฟน ๆ เยอะขึ้น แถมบางท่านมาจากที่ไกล ๆ ที่คาดไม่ถึง เช่นคุณครูจากจังหวัดตรังท่านนี้
 • เรื่องการบัญญัติศัพท์นี่ ต้องยกให้นักการศึกษาเราค่ะ เป็นอย่างที่อาจารย์กรุณาเล่าให้ฟังนี้บ่อย ๆ บางทีที่เราว่าเราก็รู้ ๆ อยู่ พอได้ยินศัพท์ใหม่ ๆ ก็พาลงงไปเลย
 • ดีอย่าง ก็คือ ช่วยกระตุ้นให้เราศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อตัวเองรู้สึกว่า "รู้น้อยลง" ค่ะ
 • ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่กรุณาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดว่าหัวข้อนี้จะหาคนพูดคุยด้วยไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเฉพาะของครูเราอยู่สักหน่อย และเห็นว่าคนในวงการครูเรายังมีการแลกเปลี่ยนกันบนพื้นที่ IT น้อยอยู่สักหน่อยค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณครูอ้อย
 • เพียงแค่คิดถึงคนเป็นครูทั้งหลาย ครูอ้อยก็เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนทันที....เป็นปลื้มจริง ๆ
 • คุณครูอ้อย เป็นบุคคลที่มี Tacit ในเรื่องของการเขียนแผนฯ อย่างเยี่ยมยุทธ คาดการณ์ได้จากผลการสอนของคุณครูอ้อยค่ะ
 • และยังเป็นบุคคลที่สามารถขอคำแนะนำเรื่องการทำผลงานวิชาการได้ดีอีกด้วย อันนี้สรุปได้จากบันทึกที่ครูอ้อยนำเสนอเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะค่ะ
 • ค่อยโล่งอกหน่อย....มีครูอ้อยการันตีเรื่องความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้ว ... เย้!!!
 • ขอบคุณมากค่ะ
 • ยอดเยี่ยมค่ะ
 • พี่ภูมิใจแทนกุ้ง
 • และพี่ได้ฟื้นความรู้ เติมเต็มความรู้จากบันทึกนี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ
 • อย่าลืมนำไปเผยแพร่ในเวปแมงมุมด้วยนะคะ
 • ขอบคุณ "สุดยอดหัวหน้า...หน.ลำดวน" ค่ะ
 • เป็นศน. ได้เป็นตัวเป็นตนแบบทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะหัวหน้าที่คอยให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางค่ะ ถ้าหัวหน้าว่าหนูยอดเยี่ยม หนูก็ว่าหัวหน้าเยี่ยมยอดกว่าค่ะ
 • ลืมไปเลยค่ะ ว่าควรจะนำไปเผยแพร่ในแมงมุมด้วย เผื่อเพื่อนครูชาวเขต 2 จะได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกนี้ด้วยเช่นกัน
 • ขอบคุณหัวหน้ามากค่ะ ที่ช่วยเตือน

ขอขอบคุณมากค่ะที่ตอบข้อข้องใจของพี่ได้ชัดเจน

ดีมาก

สวัสดีค่ะ คุณปวีณา

 • ถึงไม่ได้อยู่วงการการศึกษาแต่ก็ได้ความรู้และความชัดเจนมากทีเดียวค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

มาเยี่ยม...

อ่านมุมคิดแล้วน่าสนใจครับ...ที่ว่า...

กระบวนการและกิจกรรมทั้งหลายทำให้ผู้เรียนเกิดสิ่งที่มุ่งหวังได้อย่างแท้จริงหรือไม่...

 • ขอบคุณคุณครูภัชเช่นกันค่ะ ที่ให้โอกาสหนูได้มีประสบการณ์ในการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
 • การป้อนคำถาม เพื่อให้เราตอบนั้น หากบางคำถามเราไม่รู้ หรือไม่ชัดเจน เราก็ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมใช่มั๊ยคะ
 • นี่ล่ะค่ะที่เราจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วย
 • เขาถึงว่า "คำถาม" ที่ดี จะเป็นตัวช่วยทำให้เด็ก ๆ ในห้องเรียนของเราเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไงคะ
 • ขอบคุณพี่ภัชเจ้าของคำถามที่ทำให้เกิดบันทึกนี้ อีกครั้งหนึ่งค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่ติ๋ว...
 • ยังระลึกและคิดถึงพี่ติ๋วเหมือนเดิมค่ะ...ขอบพระคุณที่ยังมาเยี่ยมให้กำลังใจกันอยู่เสมอ
 • เพราะในวงการศึกษาบ้านเรา ยังมีคนเก่งที่มาจากหลายสำนัก จึงยังทำให้ศัพท์แสงที่เราใช้แตกต่างกันหลายคำ หากแต่มีความหมายเดียวกัน ครูเราจึงอาจสับสนได้ ไม่ใช่ครูรู้น้อย แต่เป็นเพราะเกิดการไม่ชัดเจนมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้หนูมองที่เจตนาในการใช้คำเสียมากกว่า และมองเนื้อแท้ที่เราต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนค่ะ
 • ถึงอย่างไรศึกษานิเทศก์อย่างพวกเรายังพร้อมที่จะเคียงคู่ไปกับครู ช่วยหาคำตอบในสิ่งที่ครูสงสัยให้อยู่เสมอค่ะ
 • ขอบพระคุณอาจารย์ umi ค่ะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยม และรับมุมคิดที่ดิฉันทิ้งท้ายไว้
 • ไม่ใช่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับครูเท่านั้นค่ะ แต่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับศึกษานิเทศก์อย่างพวกเราอีกด้วย ว่าแล้วเราจะมีลีลาในการช่วยเหลือ ประคับประคอง และบางขณะต้องเป็นเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้พาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้ เก่ง ดี มีความสุข อย่างแท้จริงได้อย่างไรเช่นกัน
 • ในวาระโอกาสปีใหม่ไทย สงกรานต์ปีนี้ ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยโปรดได้อำนวยอวยพรให้ท่านอาจารย์และครอบครัวพบแต่ความสุขกาย สุขใจ มีพลังเต็มเปี่ยมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ มอบประสบการณ์ที่มากด้วยคุณค่ามายังพวกเราให้ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นพลังปัญญาในการทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยต่อไปเรื่อย ๆ ค่ะ

สวัสดีพี่กุ้ง

ผมชาตรี(ร.ร.บรรหาร 5)ที่เคยทำวิจัยกับพี่เรื่องศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาไง  ตอนนี้อยู่กทม.ได้ 2 ปีแล้ว 

ผ่านมาเห็นKMของพี่แล้วก็รู้สึกดีมากๆ  มีโอกาสก็อยากร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน  เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเราก็เด็กมศก.เหมือนกัน 

ถ้าพี่มีข้อมูล เรื่อง play&learn จะช่วยเผยแพร่ให้ได้เรียนรู้ก็จะดีใจยิ่ง

ดีใจ+ประหลาดใจเล็ก ๆ ที่ได้เจอกับ อ.ชาตรีบนพื้นที่นี้...ยังคิดถึงน้องชายคนเก่งเสมอจ้ะ

ตอนนี้อยู่โรงเรียนอะไร กทม.เขตไหนจ๊ะ ดีใจมาก ๆ ที่ได้เจอและจะมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่ออีก

ตอนนี้ที่สุพรรณฯ 2 กำลังทำวิจัยกันอีกหลายเรื่อง พี่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคิดวิเคราะห์ค่ะ อยากขอคำปรึกษาจากน้องบ้าง หากไม่เป็นการรบกวน Mail มาบอกเบอร์พี่หน่อยสิ [email protected] จ้ะ

พี่จะได้รู้ Mail ชาตรีด้วยไง เผื่อมีอะไรน่าสนใจ หรือชาตรีอยากได้อะไร พี่จะได้ส่งให้ได้สะดวกหน่อย เรื่อง Play&learn ก็น่าจะมีอยู่นะ

Mail มานะ...จะได้คุยกันต่อ ดีใจมากจ้ะที่ได้เจอกันอีก

สวัสดีค่ะ พี่ปวีณา พี่สาวที่น่ารัก

      ขอบคุณนะคะที่นำความรู้ดีดีมาให้ได้ทราบกัน หนูชอบการเขียนของพี่จังค่ะ ใช้ถ้อยคำที่น่าอ่าน อ่านแล้วก็อยากอ่านอีก หนูอยากรู้หลักในการเขียนอย่างพี่บ้างจัง หนูเองใช้คำยังไม่ค่อยถูกเลยค่ะ จึงต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้น การใช้ภาษาของหนูดูเรียบง่ายและไม่ค่อยน่าสนใจ หนูอยากเก่งทางด้านภาษาไทยให้มาก ๆ หนูจะได้เป็นครูสอนภาษาไทยที่ดี และเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนต่อไป ถ้ามีโอกาสหนูเองก็อยากเจอพี่นะคะ อยากเห็นความน่ารัก และรอยยิ้มของพี่สาวคนนี้จัง

                                   คิดถึงพี่สาวเสมอ

                            

 • สวัสดีน้องวาสนาที่รักด้วยเช่นกัน

 • การเขียนในสไตล์ของพี่ มีเคล็ดลับตรงที่ต้อง "เขียนด้วยใจ" ใจเราอยากบอกอะไรกับคนอ่าน แล้วค่อย ๆ นำเสนออย่างเป็นลำดับ เป็นขั้นเป็นตอน ในสาระที่มีก็ควรจะสอดแทรกถ้อยคำที่แสดงความรู้สึกอย่างเป็นกันเอง และเท่าที่สังเกตตัวเองก็รู้สึกว่าพี่จะถนัดในแนวเล่าเรื่อง ที่เป็นลำดับเหตุการณ์ หลายครั้งจะเชื่อมโยงเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหลาย ขมวดเป็นข้อคิดทิ้งไว้ท้ายบันทึกค่ะ

 • เขียนแบบนี้ จะเข้าหลักการเขียนที่ดีหรือไม่ พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจ รู้แต่ว่าน่าจะเป็นแบบที่ตัวเราถนัด เข้ากับธรรมชาติ/จริตของตัวเอง และพี่ก็ใช้เป็นรูปแบบในการนำเสนอบันทึกเสมอค่ะ

 • เห็นด้วยกับความคิดที่หนูต้องการพัฒนาตัวเองทางด้านภาษา เพราะต่อไปหนูต้องออกไปเป็นครูสอนภาษาไทย การฝึกฝนทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อย่างสม่ำเสมอจะช่วยยกระดับความสามารถของตัวเองทางด้านภาษาค่ะ

 • เราต้องหมั่นหาเวทีสำหรับการฝึกฝนตนเองค่ะ เช่นเวลาอยู่ในห้องเรียนต้องเสนอตัวแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ ไปร่วมประชุมที่ไหน ก็ต้องกล้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมบ้าง  พี่ว่า gotoknow เป็นเวทีทีดีมากเวทีหนึ่งสำหรับการเขียน แต่อย่าลืมว่า ก่อนขึ้นเวทีได้ตัวเองต้องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกัน

 • อย่างที่เรารู้ว่า การฟังกับการอ่านเป็นทักษะในการรับสาร ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการส่งสาร สองฟากนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน หากเราฟังน้อย อ่านน้อย ย่อมมีข้อมูลในการประมวลความคิดได้น้อย ก็จะเป็นผลทำให้เราพูดและเขียนได้ไม่ดี

 • ควรเริ่มต้นจาก ฟังให้มากขึ้น อ่านให้มากขึ้น แล้วค่อย ๆ ฝึกพูดและเขียนค่ะ เมื่อทำเช่นนี้บ่อย ๆ ชั่วโมงบินเราก็จะมากขึ้น เราก็จะเก่งมากขึ้นไงคะ

 • วันไหนที่อยู่ที่สุพรรณฯ โทรมาบอกพี่บ้างนะคะ เราจะได้เจอกันไงจ๊ะ
ชอบสไตล์การเขียนด้วยใจของคุณกุ้งมาก..ถึงไม่ได้เป็นคุณครูแต่ก็เคยมีบางครั้งที่ทำงานเป็นวิทยากรจึงต้องวางแผนการสอนหรือฝึกอบรม..งงกับคำแต่พอมาอ่านรู้สึก1.สบายใจขึ้นไม่ติดข้องกับคำหากแต่มองที่จุดม่งหมายและระยะที่ต้องการใช้2.ทำให้เกิดการทบทวนถึงการวางแผนสอนที่ผ่านมาของตัวเองว่ามีทั้งเฉพาะส่วนและเป้าหมายรวมอยู่ด้วยหรือไม่..ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนสู่กันค่ะ

สวัสดีค่ะ  ศน.กุ้ง  ผู้น่ารัก

 • เมื่อวานนี้ 5 วัน  ครูอ้อยใช้คำผิดเนอะ  ต้องใช้ว่า  เมื่อ 5 วันที่ผ่านมานะคะ   ครูอ้อยได้ไปอบรมภาษาอังกฤษ  ดีมากๆค่ะ   ชื่อโครงการ Brush Up !  ซึ่งตรงจุดมุ่งหวังของการอบรมจริงๆค่ะ
 • ครูอ้อยเป็นครูเก่า...ก็ได้ซึมซับเข้าไปอีก
 • ส่วนครูใหม่...ก็รู้อะไรเพิ่ม..เป็นแนวเดียวกันค่ะ
 • วันจันทร์ที่ 30 - 8 พ.ค.  อบรม..ผู้นำการเปลี่ยนแปลง..ครูอ้อยยังงงชื่ออยู่ค่ะ..แล้วจะเล่าให้อ่านนะคะ..แต่เอ...เราน่าจะพบกันในงานนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณคุณขวัญ seangja มาก ๆ ค่ะ
 • พบคุณขวัญครั้งใด อบอุ่นและมีกำลังใจทุกครั้ง ตรงนี้เป็นเสน่ห์ของนักจิตวิทยาหรือเปล่าคะ
 • เยี่ยมยอดมาก ที่คุณขวัญเชื่อมโยงข้อมูลจากบันทึกนี้ไปสู่การงานของคุณขวัญได้แบบลงตัว เป็นปลื้มจริง ๆ ค่ะ
 • เป้าหมายสำคัญมาก และลีลา-เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่เราต้องการยิ่งสำคัญและท้าทายกว่าค่ะ...
 • แต่ก็นั่นล่ะค่ะ ถ้าเป้าหมาย (จุดประสงค์) ชัด จะพลอยทำให้กิจกรรมชัดตามไปด้วย ในทางกลับกันหากเป้าหมายไม่ชัดเจน จะหวังวางกิจกรรมให้ชัดเจนก็คงยาก
 • คิดถึงคุณขวัญเสมอนะคะ ต่างคนต่างยุ่ง ไม่ได้โทรคุยกัน แต่ยังส่งใจไปหาคุณขวัญเสมอค่ะ
 • สวัสดียามบ่ายค่ะคุณครูอ้อย
 • คุณกุ้งเข้าไปทักทายกับคุณครูอ้อยไว้ที่บันทึกเรื่อง 8 วันที่ต้องเตรียมไปนอนโรงแรมแล้ว
 • กำลังติดตามคำตอบคะว่าคุณครูอ้อยไปอบรมที่เพชรบุรี เหมือนคุณกุ้งไหม
 • อยากพบคุณครูอ้อยมากค่ะ...พลาดหวังมาหลายครั้งแล้ว
 • ส่วนเรื่องเรียนเชิญเป็นผู้รู้เติมเต็มต่อยอดให้กับครูชาวสุพรรณฯ ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2550 ก็กำลังรอคอยคำตอบเช่นกันค่ะ
 • คิดถึงและอยากพบคุณครูอ้อยตัวเป็น ๆ ... ไม่เคยเปลี่ยนค่ะ
 • ผมอ่านตัวอย่างผลการเรียนรู้ที่หน่วยงานระดับสูงๆเผยแพร่สู่ครู ก็ไม่ค่อยครบ ๓ ด้าน ทำให้ครูนำไปใช้ตามก็ไม่ค่อยครบ ๓ ด้านที่ว่า
 • ผมว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวใหญ่ ก็คล้ายๆจุดประสงค์รายวิชาเดิม คล้ายจุดประสงค์ปลายทางเดิม
 • ดังนั้นผมว่าเรานำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(รายวิชา/ปี)มาตั้งไว้เหมือนจุดประสงค์ปลายทาง แล้วแยกเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ย่อยในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนย่อยไป ก็ดีนะครับผมใช้มาแล้ว ส่งอาจารย์ ๓ ไป กรรมการท่านก็ไม่ว่าอะไร ยังให้สตางค์มาใช้อีกตั้งแยะ
 • ขอบคุณพี่พิสูจน์มากค่ะ ที่มาร่วมเติมเต็มให้กันในเรื่องนี้
 • ระยะก่อนเวลาเราออกแบบแผนการการจัดการเรียนรู้ เราจะเริ่มไล่เรียงไปตั้งแต่มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ละเรื่อยไปยังจุดประสงค์ จนเริ่มเข้าสู่กิจกรรม...สื่อ...การวัดประเมินผล
 • ตอนนี้กระทรวงฯ ปรับแนวให้เราเริ่มไปดูเรื่องของการประเมินเป็นจุดเริ่มต้น ว่าเราต้องการให้เด็กเราเกิดสิ่งใด เป็นอย่างไร แล้วจึงค่อยย้อนกลับขึ้นมา...สวนทางกับสิ่งที่เราเคยทำ ๆ กันมา
 • เราเรียกวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบนี้ว่า Backward Design ซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม ๆ  
 • หนูได้ข่าวว่าทางเขตฯ เลือกพี่พิสูจน์เป็นแกนนำในเรื่องนี้ด้วยนะคะ เริ่มปฏิบัติการวันที่ 24-25 พ.ค.นี้....เสียดายหนูไม่ได้อยู่ร่วมด้วย เพราะมีภารกิจไปราชการให้กับงานของกระทรวงฯ ค่ะ
 • ค่อยมาไล่ตามเพื่อนกันทีหลังค่ะ
 • มายืนยันว่า...ไปแน่ๆค่ะ...ไปกับพ่อบ้านและลูกสาวคนเล็กค่ะ
 • ลูกสาวทำการบ้านเสร็จแล้ว  ตรวจงานให้แม่ด้วย  ส่วนพ่อบ้านยังไม่ได้ล้างรถเลยค่ะ
 • ครูอ้อยยังไม่ได้เตรียมอะไร  นอกจากตัวเองแบบ..เต็มใจค่ะ

ตื่นเต้นจังค่ะ

 • ขอบพระคุณคุณครูอ้อยมาก ๆ ที่มาช่วยทำให้บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและการเติมเต็มความรู้ มีสีสันเพิ่มขึ้นเช่นนี้
 • ชอบและประทับใจกับคำพูดของคุณครูอ้อยที่บอกว่า....ต่อแต่นี้ถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ให้กับสังคมแล้ว
 • ขอเป็นแรงใจสำหรับความมุ่งมั่นในการทำความดีนี้เพื่อสังคมต่อ ๆ ไปค่ะ
 • ขอบพระคุณมาก ๆ จากใจของชาวสุพรรณฯ เขต 2 ค่ะ

สวัสดีค่ะ

     ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะพอดีว่าต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเขาค่ะ (ในรูปแบบ แบคเวิดดีซายด์ค่ะ )คือว่า มีครูท่านนึงได้ คศ. 3 มาเป็นวิทยากรแล้วได้เอาตัวอย่างผลงานแผนฯมาให้ดู ผลงานแผนของท่านมีหัวข้อแผนฯที่แปลกตรงที่ว่ามีสาระการเรียนรู้ กับเนื้อหาสาระ อยู่ด้วย จากที่ทราบมาหรือสอบถามครูที่ทำ คศ.3 หรือจากที่รู้มาและจากที่เคยทำแผนมาหลายครั้งหลายหน (ถูกหรือผิดก็ไม่ทราบค่ะ)ว่ามันน่าจะเป็นอันเดี่ยวกันแต่ทำไมครู คศ.3ท่านนี้ถึงได้นำมาใส่ในแผนการจัดการเรียนรู้ของท่านล่ะค๊ะ(เป็นตัวอย่างซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ส่งหรือเปล่าน๊ะค๊ะ) ช่วยตอบเป็นวิทยาทานด้วยน๊ะคะ และขอความรู้อีกประการหนึ่งค่ะ  คำว่า"สร้างความตระหนัก"  หมายถึงอย่างไรค๊ะ 

                                        ขอบคุณอีกครั้งค่ะ 

                       สวัสดีตอนnightครับ

        ผมอยากชมเชยพี่ปวีณามากครับ  พี่เก่งจังเลย   ผมอยากเก่งเหมือนพี่จังเลยครับ  จุดประสงค์การเรียนรู้  คนเราทุกคนต้องมีจุดมุงหมาย  หรือจุดประสงค์กันทุกคน 

          ดังนั้น จึงมองได้หลายแง่มุมครับ

                                จาก...ถมพร

ขอบคุณจิง ๆ ครับ พอดีว่า อาจารย์ให้ทำนำเสนองานหัวข้อนี้พอดีเลยครับ แต่อยากถามต่ออีกนิดหนึ่งครับว่า ระหว่างคำว่า จุดประสงค์กับวัถตุประสงค์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ เพราะผมลองดูว่าในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า objactive ทั้งสองคำเลย หากมีเวลากรุณาตอบให้ด้วยนะครับ ทางอีเมล์ก็ดีมากครับ....ขอบคุณล่วงหน้าครับ

อยากทราบว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้คืออะไร

ขอบคุณค่ะ

หนูอยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน หมายถึงว่า จุดประสงค์ในตัวแผนแยกเป็น KPA เรียบร้อย พร้อมทั้งการเขียนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ.คะรบกวนนะ สงสัยว่าทำไม การเขียนแผนการสอนจึงไม่อะไรที่เป็นมาตรฐาน ทำไมมันเปลี่ยนได้ตลอดตะ เช่น ใช้คำว่าผลการเรียนรู้ที่ตาดหวัง แล้วก็เปลี่ยนเป็น ผลการเรียนรู้ ในหลักสูตร 51 ส่วนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ก้เปลี่ยนเป็นจุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง แล้วเปลี่ยนอีก เป็นจุดประสงค์การเรียนรู งงคะ

และดิฉันคิดว่าสิ่งที่น่าเปลี่ยนคือกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งขึ้นกับเทคนิคของผู้สอนแต่ละคน แต่เขาก็พยายามจะให้อธิบายลงไปให้ละเอียด ซึงเวลาเราสอนจริงการนำเข้าสู่บทเรียนนั้น ดิฉันคิดว่าบางครั้งก็ขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดอยู่สิ่งแวดล้อมขณะนั้นนะ

งง นะ

และอีกอย่างทุกวันนี้ดิฉันว่าครูไม่มีเวลาให้กับเด็กมากเท่ากับอดีต เพราะ มัวทำเอกสาร ไหนว่าคอมพิวเตอร์จะลดในเร่องการพิมพ์เอกสาร แต่ไม่ใช่กับเพิ่มมากขึ้นอีก

ขอบคุณมากค่ะ..ที่ให้ความรู้..ดิฉันก็งงๆเหมือนกัน

   จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นจุดประสงค์นำทาง(จุดประสงค์ย่อยตามความเข้าใจนั่นแหละค่ะบางโรงเรียนยังใช้อยู่ บางโรงเรียนไม่ใช้แล้ว)

   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นจุดประสงค์ปลายทางค่ะ(หลักสูตรใหม่ใช้คำนี้)

   จะใช้คำไหนคงอยู่ที่ข้อตกลง ที่โรงเรียนข้าพเจ้าให้ใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างเดียว ยกเลิกจุดประสงค์นำทางปลายทาง แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ค่ะ

การเรียนการสอนในวันนี้ เน้นเอกสารมากเกินไปนะ การเล่นคำ การคิดศัพท์ ไม่รู้ว่ามันเกิดผลดีอะไร การเรียนการสอนมีแต่ตกต่ำลง ครูได้ตำแหน่งสูงขึ้น เด็กแย่ลง ทำแต่เอกสารมากเกินจำเป็น คอมพิวเตอร์ใช้ลดงานเอกสารได้ แต่การศึกษากลับให้ทำเอกสารมากขึ้น ครูเอาเวลาไปนั่งทำเอกสาร มัวแต่คิดคำอธิบาย คิดวิธีการ แต่ทำจริงๆ คิดว่าแม้คนที่ได้เชี่ยวชาญเอง ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นทั้งหมด เพียงแค่เอกสารดูดี มีการจัดทำตรงตามรูปแบบ แล้วก็ทำตรงตามเกณฑ์ ซึ่งบางครั้งมันไม่น่าจำเป็นตามนั้นเลย ไม่ต้องทำแบบนั้น ต้องขออภัยที่ถ่ายทอดได้ไม่ตรงกับที่คิดนัก

ขอถามท่านศน.หรือผู้รู้ท่านอื่นๆว่า  ได้ส่งผลงานคศ.3  กรรมการ มีความเห็นว่าแผนการเรียนรู้กำหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่แบบฝึกกำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งควรจะตรงกันโดยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งและมีเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน

คือดิฉันทำ  แผนฯ  โดยมีทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ดังที่ท่านอธิบาย)และจุดประสงค์ลงไปด้วย

ในการแก้ไขจึงได้ตัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังออกจากแผน  ท่านศน.มีคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรดีคะ  อยากทราบความเห็นค่ะ (ต้องรีบส่งผลงานใหม่ ร้อนใจมากค่ะ)

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความรู้มา เป็นประโยชน์มากครับ

อาจารย์สวย มีข้อคิดสวยๆ แบ่งปันสู่โลกการศึกษาที่กำลังไม่สวย ให้กลับมาสวยด้วยเพียง บทความสวยๆ ไม่กี่บทความ

คิดใหมว่าถ้า หลายๆสิ่ง หลายๆ อย่าง กำลังไปสู่ปลายทางเดี่ยวกัน และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันละก็..................................................................................................................................................................................ทุกอย่างนั้นจะเป็นไปได้....................สวย

หลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่โรงเรียน ใช้... - วิชาสาระพื้นฐาน ใช้คำว่า "ตัวชี้วัด" - วิชาสาระเพิ่มเติม ใช้คำว่า "ผลการเรียนรู้" --------------------------------------------------------------- ส่วนคำว่า "จุดประสงค์การเรียนรู้" นั้น เป็นคำที่อยู่ในหลักสูตร 2544

พอดีผมดูคลิปวีดีโอของ รศ พิมพันธ์ เดชะคุป ในยูทูป เรื่อง การเขียนแผนการสอน ท่านบอกว่า KPA ที่เราใช้กัน A มาจาก Attribute ครับ ไม่ใช่ Attitude ซึ่งหลักสูตรใช้คำว่า Desirable Characteristics ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ใช่เจตคติหรือค่านิยม ลองพิจารณาดูนะครับ เหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเข้าใจก็จะไม่ผิดเพี้ยน 

๘ ปีที่แล้ว เพิ่งมาเห็น แต่รู้ว่าดีจริงๆ ชัดเจนดี มีประโยชน์มากครับ