หอสมุดรัฐสภาอเมริกันขอเอกสารจาก สคส.

         สคส. ได้รับจดหมายจาก Library of Congress Office (ซึ่งอยู่ในสถานทูตอเมริกันที่ถนนวิทยุ) ลงวันที่ 14 พ.ย.48   ลงนามโดยคุณสุนันทา  เมืองนิล  ผู้แทนหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจำประเทศไทย   แจ้งว่าหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี มีความสนใจในการรวบรวมข้อมูล  ข่าวสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าจากเมืองไทย   ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ   โดยมอบหมายให้ผู้แทนหอสมุดฯ ประจำประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและรวบรวมภายในประเทศ

สำนักงานหอสมุดฯ ได้ขอเอกสารต่อไปนี้จำนวนอย่างละ 1 เล่ม
     1. ประชาคมน่านกับการจัดการความรู้   โดยชาตรี  เจริญศิริ
     2. จดหมายข่าวราย 2 เดือน  ถักทอสายใยแห่งความรู้

ซึ่ง สคส. ได้จัดส่งให้แล้ว   โดยได้แถมเอกสารอีก 3 เล่ม
     (1) 1 ปี สคส. จัดการความรู้สู่สังคมแห่งปัญญา
     (2) พลังเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้   รายงานประจำปี 2547  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
     (3) รายงานประจำปี KM ประเทศไทย (สคส.) 2548

         นอกจากนั้นยังได้แจ้งด้วยว่า   ยังมีเอกสารที่ สคส. จัดพิมพ์เผยแพร่ที่อาจหาซื้อได้ทั่วไป   โดยเฉพาะที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  โดยอาจดูรายการได้ที่ www.kmi.or.th

วิจารณ์  พานิช
 29 พ.ย.48