คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

1.Atrium  futter

   -  มี P-wave  เหมือนฟันเลื่อย 2 ตัวติดกัน

   -  QRS  แคบ

  - ระยะของ  P - R interval  เท่ากัน

2.Atrium fibulation

   - P-wave ขยุกขยิกไม่ชัด/ Atrium พลิ้ว

   - QRS  แคบ  ไม่สม่ำเสมอ

  - P - R interval  ไม่เท่ากัน

3.Juntional  Contraction  ( เกิดจาก Atrium  ไม่เต้น/เต้นน้อยมาก )

   - ไม่มี P-wave 

   - มี P-wave  หัวกลับ

   -  QRS  แคบ 

   - P - R interval  เท่ากัน

  ผลของ  Atrium ผิดปกติ

 - เลือดไหลลง  Ventricle น้อย = เป็นลม  เหงื่อออก  ตัวเย็น

 - เลือดค้างจากการที่  Atrium ไม่บีบตัว = Blood clot  ถ้าหลุดไป  Aorta  ต้องเข้า  OR ลาก clot  อันตรายมากหากไปสมอง

  Severe      stenosis    =  1      cms

  Moderate  stenosis   = 1-2    cms

 Mide          stenosis   =  2-3   cms

ปกติ                            =  4.5-5.5  cms

 การที่  Atrium  เต้น มี CO  =  10-30 %

การทำ  Cardio Version

- NPO  เปิดเส้นให้  IV

- เตรียม  Tube + กระดานรอง  CPR

-ต้องไม่มี  Clot  = กลัว Clot  ไปติดสมอง ต้อง Echo ให้แน่ใจว่ามี Clot 

 - กระตุ้นให้  Heart เต้นดีด้วย  50-100 J

* การผิดปกติของ  Ventricle *

1 . Idio  Venticular  contraction

   - Ventricle เต้นเอง

  -  ไม่มี P - wave

  - QRS  กว้าง 90 % ตัวเท่ากัน

  - Rate ช้า

  - ต้องจับ Pluse ก่อนอาจมี Pluse  อาจ  Turn เป็น No  Pluse = ต้อง  CPR / on pacing /No  Pluse =  ต้อง  CPR

 - จับ  Pluse  ได้คล้าย Pt ก่อนตาย / low  CO Hypovolemic  shock  ต้องให้  Volum ก่อน

- จับ Pluse  ไม่ได้  = PEA No  pulse  แต่มี  E.K.G. = CPR No Defrib

2.Ventricular  Trachycardia

 - No P-wave

-QRS  กว้าง

-Rate  เร็ว > 120/min

-No  PVC

- จับ Pulse  ได้ต้อง Cardio   Version

- จับ Pluse ไม่ได้ = Defib  =  Synconise = 50-100 J

3. Venticular  Fibilation

-No  P- wave

- QRS  กว้าง

-ตัวไม่เท่ากัน  ใหญ่บ้าง , เล็กบ้าง

- จับ Pluse ไม่ได้

-ต้อง  Defib  ทันที

.... Fine  V.F ตัวละเอียด

....Very  Fine  V.F ตัวละเอียดมากๆ

....Cose  V.F ตัวโตไม่เท่ากัน/ค่อยๆโต  และค่อยๆเล็กสลับกันตลอด