วิธีการดึง tacit knowledge

"เชื่อมั่นในคุณค่าของคน"

ถามว่าเราจะมีวิธีการดึง tacit knowledge ของแต่ละคนออกมาอย่างไร ได้อ่านความคิดเห็นของหลายท่านในเรื่อง km ก็ปิ้งขึ้นมาทันทีว่า gotoknow เป็นเครื่องมือหรือสื่ออันหนึ่งที่ดึง tacit knowledge ของแต่ละคนออกมาสู่หลายๆ คนได้เรียนรู้ แต่ก็เป็นเพียงชุมชนหนึ่ง เป็นสังคมหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเราอยู่ในองค์กรเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำ tacit knowledge ของคนในองค์กรออกมา บางองค์กรก็เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พนักงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เช่น กิจกรรม kizen ตู้แสดงความคิดเห็น การประชุม เป็นต้น ซึ่งบางคนก็ไม่กล้าจะแสดงความคิดเห็น อาจจะต้องมีการกระตุ้นจูงใจ เช่น การมี reward ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินหรือสิ่งของเสมอไป ผู้บังคับบัญชาอาจจะให้การยกย่องชมเชยตามทฤษฎีของมาสโรส์ข้อหนึ่งบอกว่า "มนุษย์มีความต้องการเป็นที่ยอมรับ" และยอมรับฟัง ถึงแม้ว่าบางความคิดเห็นอาจจะไม่ถูกต้อง แต่ก็ต้องเปิดโอกาส ทำให้ผู้แสดงความคิดเห็นมีความรู้สึก nice ไม่ใช่การตำหนิเมื่อความคิดเห็นไม่เป็นที่ยอมรับ จะทำให้เขาไม่กล้าแสดงอีกต่อไป คิดซ่ะว่าความคิดเห็นสิบข้อคงจะตรงประเด็นสักข้อแหล๊ะน่า

สรุป คือ ดึงมันออกมาโดย Reward

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ninja-blogความเห็น (0)