วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมของปัจจัยในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

3. เพื่อศึกษาระดับการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารโรงเรียนตามภารกิจของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

4. เพื่อรวบรวมปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี