โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง


ดำเนินการจนจบ ๑๘ เดือนเรียบร้อยแล้ว จบแบบไม่จบ เพราะกิจกรรม ลปรร. จะคงอยู่ต่อไป
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง 
คุณไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ
ผู้จัดการโครงการ HKM
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง  เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกโรงพยาบาล  17  แห่ง  ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพงานของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายโรงพยาบาล  โดยการค้นหาความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการปฏิบัติที่เกิดจากความสำเร็จในงานด้วยการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในรูปแบบของเวทีพบปะเสวนา  การประชุมสัมมนา  และการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ มารวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้  จัดเก็บ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  แล้วนำความรู้ไปเผยแพร่ใน Web site  , Web board และอยู่ในรูปแบบของเอกสาร  หนังสือ  นิทรรศการ  ให้กับกลุ่มสมาชิกและผู้สนใจอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทีมงานบริหารโครงการ  พัฒนางานการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล และการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆต่อไป
                ในการบริหารโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล  ภาคเหนือตอนล่าง  สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ  วิทยากรและองค์ความรู้  จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่  1  กุมภาพันธ์  2547 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน  ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการโดยเริ่มจากกิจกรรม Kick off เพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความผูกพัน  ความไว้วางใจในระยะต่อมา  อีกทั้งการฝึกอบรมพื้นฐาน  ความรู้ด้านทักษะการใช้  Computer  ให้กับสมาชิกเครือข่าย,  การนำเครื่องมือชุด ธารปัญญา  อันได้แก่  การจัดทำตารางอิสรภาพ  การประเมินตนเอง  บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการนำวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิก  “การพัฒนาคุณภาพงานในโรงพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล”  และประเด็นย่อยที่ใช้  คือ  กิจกรรมหัวหน้าพาทบทวน   12  กิจกรรม  มาเป็นเวทีทดลอง  นำร่องพัฒนาการจัดการความรู้  นอกจากนั้นยังได้นำเครื่องมือ  Peer Assist  , After action review  และ  COP  มาใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย  โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีปฏิบัติทั้งในเวทีจริงและเวทีเสมือนจริง  จนสามารถสังเคราะห์  ถอดคลังความรู้เรียบเรียง  จัดระบบ  นำไปเผยแพร่ใน Web site, Web blog   และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล  อีกทั้งทีมจัดการความรู้ในแต่ละโรงพยาบาล  ยังนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและขยายวง  การจัดการความรู้ภายในและทีมเขตองค์กร
                สำหรับการพัฒนาศักยภาพของทีมจัดการความรู้ภายในโรงพยาบาล  ได้แก่  ผู้จัดการความรู้  คุณอำนวยของโรงพยาบาลทั้ง  17  แห่ง  ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม  ทักษะ  เครื่องมือการจัดการความรู้  และเทคนิค  dialogue  ให้กับสมาชิกโดยติดอาวุธทางความคิด  เพื่อที่จะนำความรู้ไปประยุกต์  อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
                ในปัจจุบันทีมงานบริหารโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง  ได้ทำการขยายเครือข่าย  การพัฒนาองค์ความรู้,  พัฒนาทักษะคุณอำนวย  ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายเพื่อให้องค์กรและหน่วยงาน  สามารถขับเคลื่อนการจัดการความรู้และนำไปปฏิบัติในองค์กร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ทำให้เกิดการขยายวงการจัดการความรู้ไปอย่างแพร่หลาย             โดยการจัดส่งทีมวิทยากรและทีมที่ปรึกษาของสมาชิก HKM ไปให้องค์ความรู้และให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีความต้องการพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้ในระดับเครือข่าย  และระดับองค์กร  อาทิเช่น  เครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดนครสวรรค์  มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น  13  แห่ง,  เครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดหนองคายมีโรงพยาบาล  15  แห่ง  เครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดพิษณุโลกมีสมาชิก  17  โรงพยาบาล,  เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบงานสารบัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  เครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
                นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ผู้จัดการความรู้และคุณอำนวยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง  ยังได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
หมายเลขบันทึก: 8574เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2005 21:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿399.00 -0.0%
฿2,888.00 -48.41%
฿195.00 -58.7%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี