เมื่อหลายวันก่อน  ดูรายการทีวีรายการหนึ่ง  พิธีกรนำเอาคำที่ผู้เขียนขยายความ  โดยใช้ตัวอักษรแต่ละตัวมาให้ความหมาย  จากหนังสือฉบับหนึ่งมาเผยแพร่  ผมจำได้เลาๆ  คือ  อาจตรงหรือไม่ตรงกับที่พิธีกรนำมาเผยแพร่ก็ได้  แต่ผมเห็นว่าน่านำมาเผยแพร่ต่อ  ดังนี้ครับ
               

                Family  เป็นตัวย่อของ

F  คือ      Father
A  คือ     And
M  คือ     Mother                                 
I  คือ       I                                             
L  คือ      Love
Y  คือ      You

(Father and Mother, I love you. อาจแปลโดยเติมความอบอุ่นเข้าไปด้วยว่า “พ่อแม่ขา  หนูรักพ่อแม่ค่ะ”)


                Wife  เป็นตัวย่อของ
W  คือ    Washing  (ซักผ้า)
I  คือ       Ironing  (รีดผ้า)                                                   
F  คือ      Flexible  (ยืดหยุ่น, ผ่อนโอน)
E  คือ      Entertain  (ทำให้สนุกสนาน)

(ขอไม่อภิปรายครับ)

                Husband  เป็นตัวย่อของ
H  คือ     Honest   (ซื่อสัตย์)              
U  คือ     Understanding  (เข้าใจ)
S  คือ      Sincere  (จริงใจ)
B  คือ      Beloved  (เป็นที่รัก)
A  คือ     And  (และ)
N  คือ     Never  (ไม่เคย)
D  คือ     Deny  (ปฏิเสธ)

                วิธีการข้างต้นคือ  การนำเอาตัวอักษรที่สะกดเป็นคำ  มาแยกเพื่อสร้างความหมายซึ่งเราอาจนำแนวคิดมาใช้ในการสร้างความหมายของคำอื่นๆ ได้  เช่น

                NARESUAN  เป็นตัวย่อของ
N  คือ     Naret  (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
A  คือ     Academic  (วิชาการ)
R  คือ      Research  (วิจัย)
E  คือ      e-learning  (การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
S  คือ      Spirit  (ผู้มีปัญญา)
U  คือ     Unity  (เอกภาพ)
A  คือ     Ability  (ความสามารถ)
N  คือ     Nation  (ประเทศชาติ)
                ส่วนคำว่า UNIVERSITY มีความหมายทั่วไปอยู่แล้วว่าเป็นที่รวมแห่งศิลปวิทยาหลายประเภท  มาจากคำว่า Universal  คือ สากล  ขอไม่แยกคำเพื่อสร้างความหมายเพิ่ม  เอาไว้ให้ผู้อ่านได้สนุกกับการทดลองแยกคำดูบ้าง
                แค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมครับ  ลองใช้วิธีนี้แยกคำอื่นๆ ที่น่าสนใจดูบ้าง  แล้วลงมือทำเลยครับ
                การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  ถ้าคิดแล้วลงมือทำ  ความสำเร็จจะเกิดในทุกๆ ด้านครับ