ความสอดคล้องตัวชี้วัด 6x2 หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิตกับความพอดี  5  ประการ  ของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

 ตัวชี้วัด 6x2  ความพอดี  5  ประการ
 ด้านจิตใจ ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ

1. ด้านการลดรายจ่าย   

1.1 ครัวเรือนทำสวนครัว   

1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข

   /  

 /

/

2. ด้านการเพิ่มรายได้   

2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม   

2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

     / / 

3. ด้านการประหยัด   

3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์   

3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์

 

 /

/

  

 /

/

4. ด้านการเรียนรู้   

4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

    /    /   /

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ    

5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น          เป็นหมู่บ้านหน้าอยู่

  / 

 / 

 

  / 

 /

  

6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน   

6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาส  และคนประสบปัญหา   

6.2 ชุมชน รู้รักสามัคคี

 /

 /

 /