ความสอดคล้องตัวชี้วัด 6x2 กับความพอดี 5 ประการ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด 6x2 หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิตกับความพอดี 5 ประการ ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ความสอดคล้องตัวชี้วัด 6 x 2 หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต กับความพอดี  5  ประการ  ของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

  ตัวชี้วัด 6 x2     ความพอดี  5  ประการ
  ด้านจิตใจ   ด้านสังคม ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ

1. ด้านการลดรายจ่าย    

1.1 ครัวเรือนทำสวนครัว    

1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข

      /    

  /

/

2. ด้านการเพิ่มรายได้    

2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม    

2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          /   /  

3. ด้านการประหยัด    

3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์    

3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์

 

  /

/

   

  /

/

4. ด้านการเรียนรู้    

4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

        /         /       /

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน    

5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ     

5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น          เป็นหมู่บ้านหน้าอยู่

    /  

  /  

 

    /  

  /

   

6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน    

6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาส  และคนประสบปัญหา    

6.2 ชุมชน รู้รักสามัคคี

  /

  /

  /

     
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 84698, เขียน: 17 Mar 2007 @ 18:21 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 06:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)