การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เน้นผลที่เกิดกับนักเรียนมาก  สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ผลดีคือ การให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณ  ข้าพเจ้าได้ทดลองทำ โดยให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนเรียนวิชาแรกของแต่ละวัน  ทำให้นักเรียนที่ขยันท่องและหมั่นฝึกฝนบ่อยท่องได้อย่างน้อยก็เรียนคณิตศาสตร์อย่างมั่นใจ และภูมิใจในตัวเอง เมื่อท่องได้  แล้วจะคิดเลขได้เมื่อคิดเลขได้ทำให้ชอบเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นเมื่อชอบ  ทำอะไรมันก็ดีไปหมด

  .... อย่าลืมว่าวิธีนี้ทำมาแต่โบราณหลายสิบปี  ...  หลายคนว่าเรียนแบบท่องจำ  แต่ไม่ท่อง  เรียนคณิศาสตร์ไม่ได้  .....  เก่าแต่เก๋า.....