ธรรมบรรยายโดย :
พระพรหมมังคลาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : คัดลอกเฉพาะใจความสำคัญ 

“ใจ”  นั่นแหละ  มันเป็นมูลฐานใหญ่ของการกระทำทั้งหลายทั้งปวง  แต่เรื่องของกายกับวาจา  ถ้าพูดกันไปแล้ว  วาจาอาจนำความทุกข์มาให้แก่คนมากกว่าทางกาย  เพราะกายของเราใช้น้อยกว่าวาจา  คือ  อวัยวะในร่างกายของเรา...  ปากนี่ใช้มากที่สุด