วันนี้เป็นวันหยุดราชการแต่การทำงานไม่ได้หยุดก็ได้ร่วมกับคณะบุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการการจัดการความรู้  และห้องสมุดเคลื่อนที่  งานจะเริ่มวันที่  12  -  13  มีนาคม  2550  ณ โรงเรียนวัดบางบูชา  ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผมและคณะทำงานได้เสียสละเวลาในวันนี้เพื่อจัดเตรียมความพร้อม  จะได้จัดนิทรรศการการจัดการความรู้เผยแพร่ในชุมชน   ทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้มีหนังสือขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะให้บริการด้านหนังสือประเภทต่าง ๆ    และการจัดกิจกรรมอาชีพเสริมรายได้เช่นการทำยาหม่องน้ำ เกี่ยวกับการเกษตร  การทำปุ๋ยหมัก   และจัดให้มีการจัดระบายสีตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์  การระบายสีภาพด้วยดินสอสี  พรุ่งนี้จะเริ่มงานมีการประกวดพืชผักของเกษตรกรที่จะนำผลผลิตเข้าประกวดและจัดจำหน่ายด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมและมาเตรียมความพร้อมในวันนี้ก็มีหลายหน่วยงาน