ได้อ่านบันทึกของอาจารย์แป๋ว เรื่อง แม้จะตัวเล็กก็มีความสำคัญ ทำให้นึกถึงข้อความที่เคยได้รับนานแล้ว แต่ได้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ในการให้ความสำคัญกับฝ่ายต้อนรับว่า...

 องค์กรโดยส่วนใหญ่ตระหนักดีถึงความสำคัญของ ''''เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ''''
ว่าเป็น ด่านแรกที่ผู้รับบริการรู้จักองค์กร .
..

และสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ผู้รับบริการเกิด
ความประทับใจหรือไม่ประทับใจได้ทันที !!

เพราะผู้รับบริการส่วนหนึ่งอาจมองและตัดสินมาตรฐานขององค์กร

จากวิธีการติดต่อ การรับรองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ
ที่มีมารยาทงดงาม คล่องแคล่ว
รู้จักถาม รู้จักตอบ ย่อมทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึก
..“ด้านบวกกับตัวองค์การ และช่วยรักษาภาพลักษณ์ได้ด้วย
!!

ในงานต้อนรับ นอกจากจะต้องดูแลแขกที่มาติดต่อแล้ว
ยังต้องรับโทรศัพท์ รับข่าวสาร วันละหลายๆ เรื่อง ดังนั้น การปรับจิตใจและบุคลิกภาพ
ให้พร้อมที่จะบริการอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

เพราะองค์การต้องการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่

“ทำงานได้เป็นเลิศ” ..มิใช่เพียงแต่ “ทำงานได้” !!   ................. ความจริงแล้วคงมิใช่แค่ฝ่ายต้อนรับอย่างเดียวที่มีความสำคัญในองค์กร แต่คงเป็นทุกคนในองค์กร คิดเหมือนกันใช่ไหมคะ