จังหวัดปัตตานีเป็นสังคมที่คนมลายูอาศัยอยู่กันเป็นเวลานนานจนเกิดความคิดเสมือนเป็นผืนดินอันศักสิทธิ์ และเป็นที่น่าเสียดายที่คนปัจจุบันมักจะกล่าวอ้างในการก่อความไม่สงบ จนนำไปสู่ควาแตกแยกของคนในสังคม