วันที่  3-5  มีนาคม  2550  ทีมงาน กศน.ปากพนังและ กศน.อำเภอสิชลนำโดย ผอ.ศุภชัย  สกุลแก้วและคณะได้ร่วมกิจกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันของบุคคลากรของเทศบาลตำบลลานสกา   ณ.ประสานสุข  วิลล่า  รีสอร์ท  อ.สิชล  จังหวัดนครศรีฯ   การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการงานว่าถ้าผู้บริหารมองเห็นความสำคัญของคนให้ทุกคนได้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเท่ากับว่าได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดและการได้ไปอยู่ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร  มีความเป็นกันเองมากขึ้นรู้จักการทำงานเป็นทีม  การทำงานก็ย่อมจะประสบผลสำเร็จและคงจะเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆได้ในไม่ช้าถ้าทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ศบอ.  ปากพนังขอชืนชมในการมองวิสัยทัศน์ของคณะทีมงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานสกา