แนวทางการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส จะมีการกระจายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และงานไม่ไปรวมอยู่กับคนเพียงคนเดียว  เช่น มีหนังสื่อราชการเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนักเรียน ทางธุรการจะลงรับหนังสือแล้วส่งต่อไปยังหัวหน้างานที่รับผิดชอบเพื่อส่งให้ท่านผู้อำนวยการออกคำสั่งไปยังเจ้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป