งานการเงินและพัสดุ  คณะสหเวชศาสตร์  ม.นเรศวร ซึ่งในงานประกอบด้วยหน่วยการเงิน  และหน่วยพัสดุ   ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา  องค์ที่  10 (10.2 ) คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งตัวเองได้รับผิดชอบในองค์ 10.2 งานการเงินและพัสดุ  จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจกับผู้รับบริการ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป  และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ  ผ่านคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์   ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ รับทราบพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป  ซึ่งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ SPSS ในการทำงาน  ต้องขอขอบคุณ ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย  และ อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง ที่ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

click ดูรายละเอียด