วันนี้สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรม KM  ซึ่งกำหนดหัวปลาว่า  "คุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น" การจัดกิจกรรมครั้งนี้เริ่มด้วยการกล่าวเปิดกิจกรรมโดยท่านผู้อำนวยการ เป็นการเปิดกิจกรรมอย่างที่พวกเราไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองมาก  ท่านอาจารย์วนิดา และ อาจารย์รุจโรจน์ และท่านผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมสันทนาการด้วยอย่างสนุกสนาน (ดีใจจังวันนี้สั่งให้ผู้บริหารทำตามที่เราบอกได้5555)

      จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มและให้ชมวิดีทัศน์ และให้สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลียนกันว่าได้อะไรจากการชมวิดีทัศน์ และเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างไร ซึ่งไม่มีผิด ไม่มีถูก มีการสนับสนุนในความคิดเห็นของกันและกัน....และให้ทุกคนหมุนไปอีก 2 กลุ่ม แต่จะมีผู้นั่งประจำกลุ่มเพื่ออธิบายสิ่งที่กลุ่มก่อนหน้าทำอะไร คิดอะไรไว้บ้างพร้อมทั้งให้สมาชิกออกมาสรุปสิ่งที่ได้...................

ส่วนตัวของดิฉันพบว่ากิจกรรมในวันนี้ได้ 

         1.  ได้เห็นความสามัคคีของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม

         2. ได้เห็นการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ของบุคลากร

        3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข / สนุกสนาน

       4. พวกเราคุยกันมากขึ้น (อย่างมาก) เข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง