เนื้อเพลงอีแซววันมาฆบูชา

         เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๐ คณะเพลงอีแซวนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยาได้รับมอบหมายจากสพฐ. ให้เป็นตัวแทนไปร่วมจัดกิจกรรมในนิทรรศการสัปดาห์วันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล ผู้ชมผู้ฟังชมเชยกันมาหลายท่าน เราร้องอะไรกัน ขอนำตัวอย่างเนื้อร้อง มาแสดงสักเล็กน้อยนะครับ

ยกกลอนย้อนหลัง   ครั้งพระศาสดา   เผยแผ่ศาสนา    สอนเวไนย์

รับรสพระธรรม     ดื่มด่ำบรรลุ   บวชเป็นภิกษุ    ด้วยเลื่อมใส

แล้วต่างย้ายแยก  แตกเป็นสาขา   เผยแผ่ศาสนา    สู่แดนไกลใกล้

จนมาวันหนึ่ง    ถึงคราวสำคัญ      ณ เวฬุวัน      วิหารใหญ่

ราชคฤห์ดินแดน  แห่งแคว้นมคธ   เหตุการณ์ปรากฏ   จดจารึกไว้

 เกิดเหตุสี่องค์     จาตุรงคสันนิบาต   ที่ชาวพุทธศาสน์   เลื่องลือไกล

 พระสงฆ์หนึ่งพัน   สองร้อยห้าสิบ     ทั้งใกล้ไกลลิบ     ต่างตั้งใจ

 มาร่วมชุมนุม        ประชุมพร้อมกัน  ที่เวฬุวัน     มิได้นัดหมาย

 สาวกพุทธองค์ พระสงฆ์เหล่านั้น ล้วนเป็นอรหันต์  ขีณาสพทั้งหลาย

 เป็นเอหิภิกขุ   อุปสัมปทา  มีอุปัชฌาย์    คือพระจอมไตร

 วันดิถีเบิก    เสวยฤกษ์มาฆะ  องค์พระพุทธะ  จึงทรงบรรยาย

 โอวาท์ปาติโมกข์  แก่สาวกที่มา  รวมหัวใจศาสนา  มาจารึกไว้

  สัพพะปาปัสสะ   อะกะระณัง  ความชั่วน่าชัง  ควรหลีกไกล

  กุสะลัสสู    ปะสัมปะทา   ความดีจงหา    มาสู่กายใจ

 สะจิตตะ   ปะริโยทะปะนัง  ทำจิตให้ตั้ง บนความผ่องใส

 ขันติธรรมะ เป็นตะบะยอดยิ่ง  นิพพานเป็นสิ่ง  เลิศเหลือเหนือใด

.............ฯลฯ.............