สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมและชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ในวันที่  6 มีนาคม  2550  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 200 คน  ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณะ  หน่วย และบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านแผนและด้านการประกันคุณภาพ  โดยในช่วงเข้าเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเชิงปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้หมวด 1-6