ผมรับผิดชอบในการเก็บรวมรวมข้อมูลในดัชนีต่าง ๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้

   - ดัชนีที่ 1.1 -1.3
   - ดัชนีที่ 7.1 , 7.4 , และ 7.5
   - ดัชนีที่ 9.3

 เกณฑ์การตัดสิน

 หลักฐานอ้างอิง

อังค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.1  
 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  1.1.1 แผนดำเนินงานปี 2550 หน้า 12
   
   

คลิ๊ก