ผมได้นำชุดบทเรียนประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกับ  พี่น้องในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้งานชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้  เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา  นำเสนอเป็นไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย  การจัดสวัสดิการชุมชน .. บ้านในกริม          การเรียนรู้ที่บ้านสระขาว         และ การจัดการตนเองของชาวบากแดง    ให้พี่น้องชาว blog  ได้ศึกษาเรียนรู้และ ช่วยให้ข้อเสนอแนะ  ต่อบทเรียนนี้ด้วย  เพื่อเป็นประโยชน์ในการถอดบทเรียนการทำงานครั้งต่อไป

       บทเรียนทั้งสามนั้น  มาจากการถอดบทเรียนการทำงานของพี่น้องในชุมชน  โดยดึง  สกัด  คั้น  เอาความรู้แผงฝัง  ( tacit  knowledge )  ที่อยู่ในสมอง  ความทรงจำ  ความชำนาญและประสบการณ์   ของผู้รู้ ( ผู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการมาครั้งแล้วครั้งเล่า )   ในชุมชนท้องถิ่น   เพื่อได้พัฒนา  เป็นความรู้ชัดแจ้ง  ( explicit  knowledge )   แล้วถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไป..... สามารถนำไปท่องให้จำแล้วมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เชนกัน  แต่ถ้านำความรู้นั้นไปปฏิบัติ  ทดลอง  ครั้งแล้ว  ครั้งเล่า  ก็จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ .... เป็นความรู้แฝงฝัง  .......... หรือ อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ   

        และได้แนบไฟล์งานหลักประกันสุขภาพไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนกับกัลยาณมิตรทั้งหลาย ...... สาธุ