สืบเนื่องจากมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับมูลนิธิเด็กตัวเล็ก   จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน       ห้องเรียนธรรมชาติเขาแผงม้า  อำเภอวังน้ำเขียว    จังหวัดนครราชสีมา    โดยการเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง    12   -   15   ปี   จากทั่วประเทศ ได้ส่งเรียงความ เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   จำนวน   2   รุ่นๆละ   60    คน   ภายใต้หัวข้อเรียงความ   เรื่อง   ปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในท้องถิ่นบ้านฉัน 


ในกิจกรรมนี้ มี นักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กดำ     อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับมูลนิธิเด็กตัวเล็ก     จำนวน 
4   คน  จากจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กดำ ที่ส่งเรียงความเข้ารับการคัดเลือก ทั้งสิ้น  48   คน  

หากถามผมว่า ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน   คิดและรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้  ผมตอบได้ว่า  
                     
                    
1.   ดีใจที่เด็กๆทั้ง   4   คน  ประสบผลสำเร็จ 
    
                    
2.   ภูมิใจที่ครูภาษาไทยและครูทุกคน   ได้ร่วมแรงร่วมใจ   พัฒนาเด็กๆอย่างจริงจัง 
    

                    
3.   ขอบพระคุณมูลนิธิมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ร่วมกับมูลนิธิเด็กตัวเล็ก     ที่ให้โอกาสดีๆกับเด็กๆ

 
วันนี้ในช่วงเช้า จึงได้เชิญ ครู   นักเรียน ทั้ง  4  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน  ซึ่งพวกเราเริ่มต้นด้วยการที่เด็กๆได้รับการคัดเลือก เป็น  1  ใน  60   ที่มีผู้ส่งงานเข้ารับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ  เราคิดอย่างไร  สรุปว่าเราไม่พาเด็กๆคิดว่าเขาคือผู้ชนะ  แต่เราช่วยนำให้เขาคิดว่า เขาคือผู้ได้รับโอกาสอันดี   สิ่งสำคัญที่ต้องคิดและทำต่อไปคือกลับจากค่ายแล้ว  เด็กๆทั้ง  4   คน  จะเผื่อแผ่โอกาสอันดีนั้นสู่เพื่อนพ้องน้องพี่อย่างไร และการเรียนรู้ทั้งในวันนี้ ในอนาคตของเด็กๆจะเป็นอย่างไร            

  สำคัญที่สุดคือพวกเราคาดหวังที่จะเห็นวิถีชีวิตอันสวยงาม ของลูกศิษย์เม็กดำ  ทุกคน  ถึงแม้เราจะทำงานบนความขาดแคลนในแทบทุกเรื่อง  ก็ตาม