วันนี้ได้เรียนรู้กับการประชุมทำความเข้าใจ  ทีมรับฟังความคิดเห็นของทีมคณะกรรมมาธิการรับฟังความคิดเห็น การร่างรัฐธรรมนูญ ฯ จังหวัดชุมพร  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

   การประชุมวันนี้  มีการประชุมสองคณะ   ช่วงเช้าประชุมทีมอนุกรรมการ.. ฯ ระดับอำเภอสวี และ ทุ่งตะโก           ภาคบ่ายประชุมทีมอนุกรรมการวิชาการและวิทยากรกระบวนการ...... ทราบว่าทางทีม สสร. ชุมพรได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไว้  เบื้องต้น  10  เวที ( อาจดูข้อมูลจาก เวบไซด์ชุมพรเวที) โดยมีการกำหนดกระบวนการไว้สามขั้นตอนดังนี้  1. ทำความเข้าใจกับการร่างรัฐธรรมนูญ  2.สานเสวนา (การสนทนาอย่างมีสติ  ไคร่ครวญ  ครุ่นคิด พูดสั้นและกระชับได้ใจความ  .... มิใช่การโต้แย้งหรือเอาชนะกัน ..... โดยมีกติกาข้อตกลงในการพูดคุยสื่อสาร  ภายใต้  4  ประเด็น  หนึ่งสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการกระจายอำนาจ  สองสถานบันการเมือง  สามองค์กรตรวจสอบอิสระและศาล  สี่เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมอยากเสนอ )  3 การทำแบบสอบถาม ใน 3  กรอบสาระร่างรัฐธรรมนูญ

       ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในการร่างรัฐธรรมนูญ  และ เห็นบุคลากรสำคัญที่ทำงานเพื่อชาติ ...... พร้อมด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่ทีมประชาสังคมชุมพร  ที่เข้าไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ฯ วิชาการและวิทยากร  และได้สร้างความเป็นกัลยาณมิตร.... เป็นการเสริมพลังการทำงานขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในอนาคตอันไกล้

      หากได้สร้างการเรียนรู้ให้พี่น้องในชุมชนท้องถิ่น  เกิดสำนึกความเป็นพลเมือง  ( รู้ทั้งเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนในการจัดการชุมชนท้องถิ่น  และ  สังคมนี้ )   ปลดแอกความเป็นสำนึกไพร่ฟ้าให้น้อยลง ( การปล่อยปละละเลยต่อสังคมบ้านเมือง  ให้เป็นเรื่องของนักการเมือง  เรื่องของข้าราชการ  เรื่องของผู้นำ .... หากเป็นเช่นนี้แล้วไฉนเลยบ้านเมืองนี้จะอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตที่ถาโถม.. อยู่ขณะนี้  )          ฉะนั้นประชาธิปไตยมิไช่การเลือกตั้ง  แต่ประชาธิปไตยคือเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน .......  การสร้างรัฐธรรมนูญที่กินได้   คือ รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน  ของประชาชน  เพื่อประชาชน ....... การสร้างการเมืองภาคพลเมือง  ก็เป็นเช่นนี้เอง