จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่นำเครื่องมือการจัดการความรู้ของ นพ.วิจารณ์  พานิช  มาใช้ในการทำกิจกรรมภายในจังหวัดพิจิตรโดยคุณสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการมาประมาณ 8 เดือนที่ผ่านมา โดยการค้นหาความรู้จาก สคส. และเชิญ นพ.วิจารณ์ มาบรรยายให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ หลังจากนั้นก็เริ่มทดลองทำในกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มของเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ทำงานในโรงพยาบาล  ศูนย์สุขภาพชุมชน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  อาสาสมัครสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป  ถ้าท่านใดมีประสบการณ์สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ