Blog นี้เกิดขึ้นจากการร่วมหุ้นการทำงานเป็นทีมของ 3 สาว PO. (Program officer) แห่ง สคส. เพื่อให้เกิดการ Share & Learn ในการทำงานระหว่างเพื่อนและกัลยาณมิตรอื่นๆ (หวังรางวัลเล็กๆ ค่ะ)