ประเด็นการระดมความคิดเห็นของจังหวัดสระแก้ว

  ติดต่อ

  การสร้างเวทีในการพูดคุย "สมัชชาอยู่เย็นเป็นสุข" สร้างกระบวนการอยู่เย็นเป็นสุขมีการหนุนเสริมอย่างจริงจัง   

 

 

ประเด็นที่ 1  ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นของโลกเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ประเด็นที่ 2 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนาพลังชุมชน/หมู่บ้าน

ประเด็นที่ 3 ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อความเย็นเป็นสุข

ประเด็นที่ 4 การสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น

ประเด็นที่ 5 สื่อมวลชนสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่

ประเด็นที่ 6 การจัดการศึกษา

ประเด็นที่ 7 ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาชุมชน

ประเด็นที่ 8 การพัฒนาสมุนไพรไปสู่การใช้ประโยชน์

ประเด็นที่ 9 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย

ประเด็นที่ 10 การดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน

ซึ่งในส่วนของการดำเนินการนั้นได้มีแนวทางและข้อเสอนแนะที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.  มีการสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน ทำการค้นหาทุกข์เพื่อวิเคราะห์ และหาสาเหตุ ทำแผนแม่บทครอบครัวเป็นสุข

2.  ใช้แกนนำในการจัดการบริหาร

3. สร้างสื่อคุณธรรม อยู่เย็นเป็นสุข เพื่อสู้กับกระแสหลัก ยกย่องคนดี และเป็นสุขรายวัน โดยที่เป็นสื่ออยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัด

4.มีการสร้างเวทีในการพูดคุย "สมัชชาอยู่เย็นเป็นสุข" สร้างกระบวนการอยู่เย็นเป็นสุขมีการหนุนเสริมอย่างจริงจัง ให้มีการปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงอนาคตของประเทศชาติ นำไปสู่กลไกระดับหมู่บ้าน จังหวัดและประเทศชาติ

        ในส่วนของการนัดหมายครั้งต่อไปของจังหวัดสระแก้ว จะมีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2550 โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การกำหนดกิจกรรม/โครงการสำคัญหรือประเด็นร่วมของจังหวัดสระแก้ว และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการร่วมกัน

      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไร

หมายเลขบันทึก: 81844, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:51:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อยู่เย็นเป็นสุข#พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์#สระแก้ว#ศอสส#จังหวัดบูรณาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)