ผู้มีส่วนระดมความคิดเห็น"จังหวัดสระแก้ว" อยู่เย็นเป็นสุข

เพื่อนร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดบูรณาการจังหวัดสระแก้ว

  

นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

  นายสมเกียรติ  ภู่ธรรมศิริ      ผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดสระแก้ว        

นายอนุศิษฏ์  ธำรงรัตนศิลป์   ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

  นายโกมล  จันทรวงษ์   นายกสมาคมครูจังหวัดสระแก้ว

 นายยศติศักดิ์  สารการ  ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว

 นายประเสริฐ  โสตฐิพัฒนพงษ์   ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

 นายอรรคชัย  ใจผ่อง     ประธานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว

  นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม  ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระแก้ว

  นายศรีวิกรณ์  ภักดี      ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นายบุญมี  พุฒซ้อน      ปราชญ์ชาวบ้านด้านปรัชญา  ศาสนาและประเพณี

    นายสุชาติ  โภคา         ปราชญ์ชาวบ้านด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม

นางสาวพรรณิภา  ปัญญา      ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

นายศักดา  พึ่งศรี               ผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายวิจิตต์  ศรีมา               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

นายจำเนียร วงษ์ศรีแก้ว        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

  นายวิชัย  มงคล                 ประธานเครือข่ายจังหวัดสระแก้ว

นางศศิธร     ธำรงรัตนศิลป์   ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

นางสาวพรอนงค์  นามไธสง   ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

นางสาวหอมหวน  โพธิสาร    ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

นายไพโรจน์  หอมเทียม        เครือข่ายสมัชชาคนจน โคกอีโค่ย

นายธวัชชัย  โตจีน              ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน จังหวัดสระแก้ว นายสมยศ  สินธุพันธ์          ประธานเครือข่ายผู้สื่อข่าว

  นายพัฒนา  พรมเผ่า      อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯ

  นางทิพย์วรรณ  สุขชม   ประธานเครือข่ายการพัฒนาสตรี  จังหวัดสระแก้ว

พ.จ.อ. วิทยา  ลีละศาสตร์  ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล  ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

นางสาวทิษฏยา  โภชนา     ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

นางสาวเบญจพร  ไทยรุ่งโรจน์  ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไร

คำสำคัญ (Tags)#สระแก้ว#ศอสส#จังหวัดบูรณาการ#สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

หมายเลขบันทึก: 81837, เขียน: 04 Mar 2007 @ 09:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • คนสระแก้วได้อ่านแล้วต้องขอบคุณจังหวัดนนบุรี