การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน

อุดม
การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ไม่ใช่เครื่องมือสำเร็จ และใช้เป็นเครื่องมือหาสาเหตุของปัญหาพนักงานอย่างเบ็ดเสร็จ แต่การสำรวจนี้ ก็สามารถที่จะพอตอบปัญหาเหล่านี้ให้กับองค์กรได้ เช่น แนวโน้มการลาออก การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานๆ ความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น

การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน เป็นการสำรวจเพื่อค้นหาอะไรๆ หลายๆอย่างมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจในทางการบริหารพนักงาน  การสำรวจนี้ ไม่ควรมองว่าเป็นการสำรวจเพื่อเป็นการเอาใจพนักงาน แต่ผลสำรวจนั้นเป็นข้อมูลที่อธิบายว่า องค์กรแห่งนี้ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ไม่ใช่เครื่องมือสำเร็จ และใช้เป็นเครื่องมือหาสาเหตุของปัญหาพนักงานอย่างเบ็ดเสร็จ แต่การสำรวจนี้ ก็สามารถที่จะพอตอบปัญหาเหล่านี้ให้กับองค์กรได้ เช่น แนวโน้มการลาออก  การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานๆ ความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ องค์กรสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อออกนโยบายมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจในการทำงานจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานนั่นเองโดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจใจการทำงานของพนักงานสามารถแยกได้เป็น 9 องค์ประกอบ 

1 ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล (Achivement) หมายถึง  การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้น และประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลงานสำเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสำเร็จของงานนั้น ๆ  ในประเด็นจะเป็นข้อมูลให้องค์กรรับรู้ถึง  ความสามารถของพนักงานว่า มีความสามรถที่จะทำงานให้สำเร็จเพียงใด  พึงพอใจในความสำเร็จเพียงใด ซึ่งสามารถนำผลสำเร็จไปเปรียบเทียบกับ ผลลัพธ์ในงานที่เกิดขึ้นจริง  

2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ
  ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับคำปรึกษาหรือจากบุคคลใน หน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี  การให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ   เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสำเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับ   ความสำเร็จในงานด้วย 

3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้อง   อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทำ หรือเป็นงานที่มีลักษณะ สามารถกระทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพังแต่ผู้เดียว

4  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ         มอบ หมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ มีการตรวจ หรือควบคุมอย่าง  ใกล้ชิด

5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของ   บุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่ม หรือได้รับการฝึกอบรม

6 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน         (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อ     ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทำงาน  ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี

7 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึง      การจัดการและการบริหารขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ

8 สภาพการทำงาน (Working Conditions) หมายถึง           สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ     เครื่องใช้

9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการทำงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร    

ทั้ง   9 ปัจจัยที่นำมาศึกษาและสำรวจ ก็จะเป็นให้องค์กรทราบข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น  เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้นก็จะทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ ทำให้ประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้น   การที่พนักงานอยู่กับองค์กรได้นาน เราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ เหมือนกับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอด เวลา   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#ความพึงพอใจในการทำงาน การพัฒนาองค์กร การแก้ไขปัญหาในองค์กร

หมายเลขบันทึก: 81710, เขียน: 03 Mar 2007 @ 09:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 59, อ่าน: คลิก


ความเห็น (59)

เถลิง
IP: xxx.129.49.211
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความพึงพอใจมากไม้ทรายฃบมีแบบสอบถามตัวอย่างบ้างไหม ถ้ามีขอหน่อยเพื่อพัฒนาองค์กรจ้า

  เถลิง

เขียนเมื่อ 

มีนะครับ  ยังไงลองเมล์มาคุยที่ [email protected]  ฝากอีเมล์ เพื่อส่งแบบสอบถามให้ด้วยนะครับ

มธุรส
IP: xxx.10.149.188
เขียนเมื่อ 

ในเรื่องของการวัดความพึงพอใจของพนักงานทั้ง 9 หัวข้อที่กล่าวมานั้น ดีมากๆเลยค่ะ ถ้ามีแบบสอบถามขอเป็นตัวอ่างได้ไหมค่ะ เพราะพนักงาน Turn Over ทุกเดือนเลยค่ะ

มธุรส

อนุชา เจียมสกุลทิพย์
IP: xxx.157.226.235
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรมากเพราะถ้าพนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กรแล้วก็สามารถพัฒนาให้องค์กรมีความก้าวหน้าได้มากขึ้น หากมีตัวอย่างแบบสำรวจ วิธีการในการจัดทำและวิธีประเมินผลวิเคราะห์ หรือหลักสูตรอบการทำ รบกวนช่วยส่งมาให้ด้วยครับ

อนุชา

ทนงศักดื
IP: xxx.24.55.142
เขียนเมื่อ 

โครงการนี้ผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับ แต่ไม่เห็นมีการดำเนินการซะที "รออยู่" ถ้ามีการทำการสอบถามจะเป็นผลดีต่อองค์กรมากๆเลย

คิดว่าตอนนี้พนังงานไม่ค่อยมีขวัญกำลังใจในการทำงานเท่าไหร่

อัจฉรา
IP: xxx.157.153.162
เขียนเมื่อ 

ดูแล้วเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะในเรื่องความพึงพอใจทั้ง  9  ข้อ  อ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าในตำราเยอะเลย  ไม่ทราบว่าพอจะมีแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมคะ  เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ค่ะ  ถ้ามีรบกวนเมล์ให้ด้วยคะ  ขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ

อัจฉรา
IP: xxx.157.153.162
เขียนเมื่อ 

ขอโทษด้วยค่ะ  อีเมล์ [email protected] 

วิริยา
IP: xxx.120.103.37
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแบบสอบถามด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

วิริยา
IP: xxx.120.103.37
เขียนเมื่อ 
อีเมล์ค่ะ [email protected]
เสกสรรค์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ในเรื่องของการวัดความพึงพอใจของพนักงานทั้ง 9 หัวข้อที่กล่าวมานั้น ดีมากๆเลย ถ้ามีแบบสอบถามขอเป็นตัวอย่างได้ไหมครับ

ส่งมาที่เมล์นี้นะครับ[email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

นิพัต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มีแบบประเมินผลตาม 9 ข้อที่ว่ามาหรือเปล่าครับ

prajug
IP: xxx.121.144.162
เขียนเมื่อ 

ผมขอแบบสอบถามหน่อยคับ [email protected]

ธนาวดี
IP: xxx.68.150.172
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานค่ะถ้ามีตัวอย่างรบกวนส่งมาที่ [email protected] นะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ภาสินี
IP: xxx.157.71.243
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถามหน่อยนะคะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

อรชพร
IP: xxx.19.202.162
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ดิฉัน กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การรักษาพนักงานที่มีพรสวรร์ให้อยู่กับองค์กร อยากได้ แบบสอบถามวามพึงพอใจของพนักงาน รอบกวนช่วยส่งแบสอบถามมาที่[email protected]

ขอบคุณมากค่ะ

HR
IP: xxx.147.23.208
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแบบสำรวจฯ ด้วยคนค่ะ กำลังจะดำเนินโครงการ ขอบคุณค่ะ

ตระการ
IP: xxx.121.9.231
เขียนเมื่อ 

มีความสนใจในตัวแบบสอบถามไม่ทราบว่าสามารถขอได้หรือไม่ครับ

ณัฐธิดา
IP: xxx.42.74.41
เขียนเมื่อ 

สนใจในการทำเรื่องนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าจะรบกวนส่งแบบสอบถามให้หน่อยจะได้ไหมค่ะ

อีเมลล์ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

ณัฐสิ
IP: xxx.4.148.102
เขียนเมื่อ 

สนใจมากๆ เลยค่ะ แต่ทำไงดี อยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามค่ะ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ

[email protected]
IP: xxx.90.140.186
เขียนเมื่อ 

สนใจมากๆ เลยค่ะ แต่ทำไงดี อยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามค่ะ

ปาจรีย์ โงสันเทียะ
IP: xxx.26.9.251
เขียนเมื่อ 

กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ รบกวนขอแบบสอบถามด้วยค่ะ

พิชิต
IP: xxx.122.130.31
เขียนเมื่อ 

เป็นการสำรวจมุมมองที่ดีมากสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มคนทำงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขความไม่พึงพอใจจากพนักงานโดยส่วนรวมขององค์กร

ถ้ามีแบบสำรวจ ก็ขอความกรุณาแจกจ่ายแก่สมาชิกที่สนใจด้วยครับเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านเอง

chantip
IP: xxx.25.28.39
เขียนเมื่อ 

ได้หลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำให้พนักงานมีความสุข มีหน่วยงานไหนหรือบริษัทไหนนำหลักการนี้ไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง ช่วยส่งมา share ประสบการณ์ กันได้ไหมคะ

saowapa
IP: xxx.121.214.35
เขียนเมื่อ 

เรื่อง การรักษาพนักงานกลุ่ม Talent ให้อยู่กับองค์กรนานๆ

มีวิธีการและแนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการ

สิรินาฏ ไกรฤกษ์
IP: xxx.27.64.158
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ช่วยอนุเคราะห์ รายละเอียดของข้อมูลแบบสอบถามด้วยค่ะ เพราะขณะนี้บุคลากรต้องได้รับการปรับสภาพการทำงานอีกมาก ขอบคุณค่ะ

rinlanee
IP: xxx.42.75.180
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ช่วยอนุเคราะห์ แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานค่ะ ถ้ามีตัวอย่างรบกวนส่งมาที่ [email protected]

ขอบคุณค่ะ

รวิวรรณ เขียวทรัพย์
IP: xxx.67.101.163
เขียนเมื่อ 

กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จึงรบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วยได้มั้ยคะ จะนำมาเป็นไกด์ไลน์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Nunthinee
IP: xxx.152.19.194
เขียนเมื่อ 

บทความน่าสนใจทีเดียวค่ะ กำลังหาตัวอย่างแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจพนักงานต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จะขอรบกวนช่วยส่งมาให้ตามอีเมลล์นี้ด้วยนะคะ [email protected]

ขอบคุณมากค่ะ

กรชนก
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

กำลังทำวิจัยค่ะ

ขอแบบสอบถามเรื่องความผูกพันต่อองค์การด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

วิไลพรรณ ลีลามานิตย์
IP: xxx.12.73.13
เขียนเมื่อ 

ขอแบบสอบถาม ค่ะ ขอบพระคุณ

ปาริชาติ
IP: xxx.172.225.183
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความแล้วน่าสนใจมากค่ะ เพราะว่ากำลังจะทำเรื่องนี้อยู่พอดี อยากได้แบบสำรวจที่ครบทุกหัวข้อเพื่อที่จะได้ทำการสำรวจและปรับปรุงองค์กรค่ะ เพราะทำมาแล้วหลายปี แต่ไม่ครอบคลุมสักที่ รบกวนขอตัวอย่างแบบสำรวจด้วยนะคะ [email protected]อยากปรับปรุงองค์กรจริง ๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

นิตยา
IP: xxx.91.233.129
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความแล้ว ดูดีค่ะสนใจในหัวข้อที่จะทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงงานบริหารทรัพยากรบุคคล รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจพนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะ ด้วยความขอบคุณค่ะ [email protected]

วไลลักษณ์ นิยมพงษ์
IP: xxx.27.220.154
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบสำรวจความพึงพอใจตามหัวข้อดังนี้

1. ความสะดวกในการติดต่อ

2. ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากฝ่ายบุคคล

3. การให้ความช่วยเหลือพนักงานเมื่อเกิดปัญหา

4. การดูแลเรื่องประกันสังคม

5. ตัวเลขจากการคิดเงินเดือนถุกต้องเม่นยำ

6. การสรรหาบุคลากรได้ตามSpec

7. สรรหาได้ตามต้องการ

8.การให้คำปรึกษา

โรม วัฒนา
IP: xxx.151.53.99
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความแล้วน่าสนใจมากครับ ผมรบกวนขอแบบสอบถามได้หรือไม่ครับ ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ

สถาพร ฉายแสง
IP: xxx.120.9.51
เขียนเมื่อ 

บทความดีมากๆๆ เลยครับ ถ้าไม่รบกวน ผมอยากจะขอแบบสอบถามด้วยครับ กำลังตามหาเลยยย ขอบคุณครับ

สถาพร ฉายแสง
IP: xxx.120.9.51
เขียนเมื่อ 

ผมลืมให้ E-mail ครับ : [email protected]

ขอบคุณครับ

ณฐพร
IP: xxx.129.54.82
เขียนเมื่อ 

บทความนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานมาก จะขอบคุณมากหากท่านกรุณาส่งแบบสอบถามความพึงพอใจนี้ให้ ขอขอบคุณล่วงหน้ามาณ โอกาสนี้

อัจฉรี
IP: xxx.19.22.182
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถามหน่อยค่ะ

[email protected]

ณัฐวรรณ
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

รบกวน ขอแบบสอบถามหัวข้อ "ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการ" ขอเป็นตัวอย่างหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อานันท์
IP: xxx.164.163.15
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ช่วยอนุเคราะห์ รายละเอียดของข้อมูลแบบสอบถามด้วยครับ เพราะขณะนี้บุคลากรต้องได้รับการปรับสภาพการทำงานอีกมากครับ อีเมล์[email protected]

เจริญ
IP: xxx.144.224.34
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ที่บริษัทกำลังจะดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของพนักงานอยู่พอดี

เพื่อเป็นแนวทาง จึงขอความกรุณาตัวอย่างแบบสอบถามด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

IP: xxx.183.175.156
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่กำลังสนใจคะ กำลังหาตัวอย่างแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจพนักงานต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จะขอรบกวนช่วยส่งมาให้ตามอีเมลล์นี้ด้วยนะคะ [email protected]

ขอบคุณมากคะ

วัชรินทร์
IP: xxx.60.205.39
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถามหน่อยคiy[

[email protected]

อมรรัตน์
IP: xxx.25.79.18
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่กำลังสนใจคะ กำลังหาตัวอย่างแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจพนักงานต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จะขอรบกวนช่วยส่งมาให้ตามอีเมลล์นี้ด้วยนะคะ [email protected]

ขอบคุณมากคะ

IP: xxx.46.139.229
เขียนเมื่อ 

ต้องการเช่นกัน ไม่ทราบว่าจะรบกวนส่งให้ด้วยนะคะ [email protected] ขอบพระคุณยิ่ง

สุธิดา ทองพ่อค้า
IP: xxx.122.143.145
เขียนเมื่อ 

กำลังทำงานแผนกบุคคลเต็มตัว ที่บริษัทฯ มีอัตราการเข้า-ออก ของพนักงานค่อนข้างสูงค่ะ เท่าที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองมีกฎระเบียบที่เข้มงวด อัตราค่าจ้างยังมีเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างมากระหว่าง พ.เก่า-พ.ใหม่ การสัมมนาอบรมให้ความรู้พนักงานค่อนข้างน้อย ดิฉันอยากสอบถามความพึงพอใจของพนักงานมากเลยค่ะ รบกวนขอแบบสอบถามเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ใช้กับบริษัทด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

สรศักดิ์
IP: xxx.53.195.68
เขียนเมื่อ 

พอดีผมต้องการทำสำรวจฯพนักงานในปี 2554 และต้องการปรับปรุงแบบสำรวจที่ใช้ในปัจจุบันและครอบคลุม จึงอยากรบกวนขอตัวอย่างแบบสำรวจด้วยครับ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ E-mail : [email protected]

วาสนา
IP: xxx.11.34.195
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยค่ะ ที่บ. มีปัญหาเหมือนคุณสุธิดา เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ยงยุทธ
IP: xxx.47.143.58
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามบ้างครับ ช่วยกรุณาส่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

[email protected]

ขอบคุณครับ

ปกฉัตร
IP: xxx.8.22.178
เขียนเมื่อ 

พออ่านบทความแล้วรู้สึกว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพัฒนาองค์กร มาก เรียนคุณ อุดม ช่วยส่ง ตัวอย่าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ดิฉันด้วยนะคะ ขอบพระคุณมาใน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Pokchat L.

[email protected]

IP: xxx.175.84.139
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างด้วยคะ [email protected]

อิฐะณัฐ วงษ์ชัยวรภัค
IP: xxx.25.23.174
เขียนเมื่อ 

HR น้องใหม่ครับ

ช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ

เอ

รัตนาวดี
IP: xxx.164.136.188
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีมากค่ะ สามารถมองเห็นเค้าโครงได้ชัดเจน ทางบริษัทกำลังมีแผนจะทำค่ะ แต่เกรงคำตอบที่ออกมาจะเป็นดาบสองคม หากอาจารย์ไม่ขัดข้อง รบกวนขอดูตัวอย่างแบบสอบถามที่ดีให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ไพรินทร์
IP: xxx.77.171.77
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแบบสอบถามด้วยนะคะเกี่ยวกับ

-พนักงานออกบ่อย

-พนักงานไม่เข้าใจเรื่องระบบสิ่งแวดล้อม14001

-เพื่อนร่วมงาน

อยากได้แบบสำรวจความพึงพอใจตามหัวข้อดังนี้

1. ความสะดวกในการติดต่อ

2. ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากฝ่ายบุคคล

3. การให้ความช่วยเหลือพนักงานเมื่อเกิดปัญหา

4. การดูแลเรื่องประกันสังคม

5. ตัวเลขจากการคิดเงินเดือนถุกต้องเม่นยำ

6. การสรรหาบุคลากรได้ตามSpec

7. สรรหาได้ตามต้องการ

8.การให้คำปรึกษา

กำลังทำงานแผนกบุคคลเต็มตัว ที่บริษัทฯ มีอัตราการเข้า-ออก ของพนักงานค่อนข้างสูงค่ะ เท่าที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองมีกฎระเบียบที่เข้มงวด อัตราค่าจ้างยังมีเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างมากระหว่าง พ.เก่า-พ.ใหม่ การสัมมนาอบรมให้ความรู้พนักงานค่อนข้างน้อย ดิฉันอยากสอบถามความพึงพอใจของพนักงานมากเลยค่ะ รบกวนขอแบบสอบถามเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ใช้กับบริษัทด้วยค่ะ

รบกวนขอด่วนนะคะ

Dreamworld
IP: xxx.168.130.32
เขียนเมื่อ 

บทความนี้น่าสนใจมากค่ะ หนูเป็นนักศึกษาฝึกงาน จะทำโปรเจคเกี่ยวกับ HR หนูขอตัวอย่างแบบทดสอบได้ไหมค่ะ รบกวนส่งมาที่เมล [email protected] ด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ปวิชญา
IP: xxx.77.228.196
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบสอบถามเกี่ยงกับสำรวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน การประชุม ขอแบบสอบถามมีไหมค่ะ[email protected]

อรอนงค์ หมวดมณี
IP: xxx.53.207.254
เขียนเมื่อ 

พอดีต้องการออกแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน โดยอยากเน้นไปที่พนักงานใหม่ หลังจากเข้างานไป 1 เดือน เพราะยอดพนักงานใหม่ ลาออกเยอะมากค่ะ รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

วุฒิชัย
IP: xxx.168.73.34
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรครับ อ่านReference แล้วชอบมากเลยอยากรู้ว่า แบบสอบถามที่ดี และวิเคราะห์ได้ตามแบบนี้จะเป็นอย่างไร

อีเมล์ครับ [email protected]

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

saowalakying
IP: xxx.173.211.28
เขียนเมื่อ 

สนใจความพึงพอใจ ขอบบสอบถามด้วยค่ะ

[email protected]