มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดโรงเรียนอนุบาลโดยชื่อว่า  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ   จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2550  ในระดับอนุบาล  1 รับเด็กช่วงอายุสี่ปีเต็ม  โดยนับจากเด็กที่เกิดในปี  พ.ศ.  2546  ทั้งนี้  ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลราชภัฏสามารถ     เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ์และจะรับเด็กในจำนวนจำกัดเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ ที่ต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณ  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  16  มีนาคม  2550  ที่โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์       0   5572   2318