http://gotoknow.org/file/kpru_pr/saksan.jpg

  นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก  นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  ชั้นปีที่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัลชมเชยจากการประเมิน    และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษาระดับภาค  ประจำปีการศึกษา  2549  โดยคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ ที่เสนอชื่อเข้ารับรางวัล  จำนวน  14  สถาบัน