ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย

  Contact

  ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย  

ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย 

" DO NO WRONG IS DO NOTHING "

'''''''

จงระลึกถึงคติพจน์ว่า " Do no wrong is do nothing " ทำอะไรไม่ผิดเลย

ก็คือ ไม่ทำอะไรเลย !!

ความผิดนี้แหละเป็นครูอย่างดี ควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิด

พลาด และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษคือความผิด จะได้ตรงกับ คำว่า

" เจ็บแล้วต้องจำ!! " ตัวทำเอง ผิดเอง นี้แหละเป็นอาจารย์ผู้วิเศษเป็น Good example

ตัวอย่างที่ดี เพื่อจะได้จดจำไว้สังวรระวังไม่ให้ผิดต่อไป แล้วตั้งต้นใหม่ด้วยความไม่

เลินเล่อเผลอประมาท อดีตที่ผิดไปแล้วก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้ว แต่อาจารย์ผู้วิเศษ

ยังคงอยู่ คอยกระซิบเตือนใจอยู่เสมอทุกขณะว่า " ระวัง! อย่าประมาทนะ! อย่าให้ผิด

พลาดเช่นนั้นอีกนะ! "

ผิดหนึ่งพึงจดไว้     ในสมอง

เร่งระวังผิดสอง      ภายหน้า

สามผิดเร่งคิดตรอง จงหนัก เพื่อนเอย

ถึงสี่อีกทีห้า           หกซ้ำอภัยไฉน !!

จงสังเกตพิจารณาดูให้ดีเถิด จะเห็นได้ว่า นักค้นคว้าวิทยาศาสตร์

ทางโลกก็ดี และท่านผู้วิเศษที่เป็นศาสดราจารย์ในทางธรรมทั้งหลายก็ดี ล้วน

แต่ผ่านพ้นอุปสรรคความผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้วด้วยกันทุกท่าน...

ท่านผู้ให้แสงสว่าง

ท.เลียงพิบูลย์

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เศรษฐกิจพอเพียง

Post ID: 81639, Created: , Updated, 2012-02-11 17:37:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #test

Recent Posts 

Comments (0)