คุณภาพการศึกษา  คือ  คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือนักเรียน

       ระบบประกอบด้วย

1. คู่มือระบบ ต้องเขียนขึ้นโดยความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน รับรู้และเห็นพ้องต้องกันที่จะทำตามระบบนี้

2. ระบบคุณภาพ การจะทำงานให้ลุล่วงต้องเกิดจากความร่วมมือของครู และผู้บรหาร ซึ่งบุคคลากรต้องให้ความร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบขั้นตอน

3. ขอบข่ายของความรับผิดชอบ ระบบที่ดีต้องกำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละคน ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเมื่อลงมือปฏิบัติ

          ระบบประกันคุณภาพ แบ่งออกเป็น 10 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ 3 ระบบหลัก และ 7 ระบบย่อย

ระบบหลักได้แก่

1. ระบบการเรียนรู้

2. ระบบกิจกรรมนักเรียน

3. ระบบช่วยเหลือนักเรียน

ระบบสนับสนุนได้แก่

4. ระบบดูแลคุณธรรทจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

5. ระบบการจัดการ

6. ระบบนำองค์กร

7. ระบบยุทธศาสตร์

8. ระบบสารสนเทศ

9. ระบบชุมชนสัมพันธ์

10 ระบบพัฒนาบุคลากร

        ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะมีอยู่ในคู่มือระบบ ท่านที่มีความสนใจอยากทราบรายละเอียดสามารถสอบถาม หรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตามที่อยู่ที่กำหนดไว้คะ