ผมก็คนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นครู หากอธิบายความหมายของครูแล้ว ครู คือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องอยู่กับผู้เรียนตลอดเวลา กระบวนการสอนของครูจะต้องใช้กับเด็กนักเรียนทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การที่เราจะมีความรู้ความสามารถ ได้เราต้องมีความตั้งใจพัฒนาเองอย่างสมำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพ มีความสามารถ เหมาะสมกับเป็นครูยุคใหม่ ซึ่งได้แก่ 1) สำรวจความต้องการ และความสนใจของตนเองอยู่เสมอ 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอน 4) หาโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนให้เกิดขึ้นโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 5) มีการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ  และนำเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาใช้ในการสอน 6) มีการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ  เช่น พัฒนาความรู้ ใฝ่หาความรู้ต่างๆ  เพื่อให้รอบรู้ ไหวพริบดี มีความชำนาญที่พร้อมจะถ่ายทอด ความรู้ให้นักเรียน พัฒนาคุณธรรม ให้มีคูณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนครูอื่นๆ  พัฒนาอารมณ์ สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้สดชื่น แจ่มใส สนุกกับการทำงาน จากที่กล่าวมาทั้งหมดผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ...ว่าคงจะเป็นแรงผลักดันพัฒนาตนเองของบรรดาครูทั้งหลายเพื่อยกระดับวิชาชีพครูของพวกเราต่อไป...และที่หากท่านมีการพัฒนาตนเองแล้วคนที่จะได้รับประโยชน์อีกบุคคลหนึ่ง ก็คือ นักเรียนที่เป็นลูกหลาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป