การทำงานโครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

Wichianchay
การลงเวทีประชาคมปี ประจำเดือนมีนาคม 2550

จากการประชุมคณะทำงานของอำเภอฉวาง ได้นัดประชุมแกนนำหมู่บ้าน 8 คน ในวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2550 ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง เพื่อที่เตรียมความพร้อมและแจ้งภารกิจให้แกนนำทุกคนได้รับทราบ และการลงทำเวทีประชาคมในเดือนมีนาคม 2550 เวทีแรกนั้น ตำบลนากะชะ โดยผู้รับผิดชอบตำบล นายสัญญา  วิเชียรฉาย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอฉวาง ประจำตำบลนากะชะได้ทำแผนการลงเวทีประชาคมไว้ 3 หมู่บ้านด้วยกัน ดังนี้

หมู่ที่ 1 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวางประกอบด้วยแกนนำคือ

1. นายสรุชัย สวนกูล ตำแหน่ง ส.อบต.

2. นางพวงรัตน์ สวนกูล ตำแหน่ง อสม.

3. นายอำพล เพียรสวัสดิ์

4. นางกาญจนา สุดสาย

5. นางสาวณัฐการนต์ หิรัญรัตน์

6. นายสุรศักดิ์ หงษ์ทอง

7.นายสำเริง พลพิชัย

8. นายคลี่ สวนกูล

หมู่ที่ 2 ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง ประกอบด้วยแกนนำ ดังนี้

1. นายอนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

2. นายปราณี บุญสนอง ตำแหน่ง อสม.

3.นายชูเกียติ ไชยเพชร ตำแหน่ง ส.อบต.

4. นายสันติ สิิขิัวัฒน์

5. นางปรีดา สุดจิตร

6. นายสมคิด เดชารัตน์

7. นางสุนันทา พลพิชัย

8. นายทวี ขวัญศรีสุทธิ์

หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง ประกอบด้วยแกนนำดังนี้

1. นายอุดร พลพิชัย ตำแหน่ง กำนัน

2. นายสำราญ พุฒแก้ว ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบล

3. นายกุศล ชูช่วยสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4. นายมังกร เพ็งมณี ตำแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน

5. นายสุนทร พัสดุ ตำแหน่ง ประธานประชาคมหมู่บ้าน

6. นายอนนท์เดช ยะโส ตำแหน่ง ส.อบต.

7. นายจรูญ ไชยฤกษ์ ตำแหน่ง ส.อบต.

8. นายถาวร วิจารณ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทำงานแยกเป็นรายตำบล ตำบลนากะชะ ดังนี้

1. ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล   หัวหน้า

2. จนท.กศน.ประจำตำบล  คณะทำงาน

3. จนท.เกษตรประจำตำบล จนท.

4. จนท.สาธารณสุขประจำตำบล คณะทำงาน

5. จนท.ตำรวนผู้รับผิดชอบประจำตำบล คณะทำงาน

6. ผู้แทน ธกส..ที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน

7. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน

8. พัฒนากรประจำตำบล คณะทำงานและเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. เตรียมชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และเข้่ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักการออม การบริหารจัดการครอบครัว การจำทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

2. ให้คำปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของแกนนำหมู่บ้าน พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบประเมินผลให้ดำเนินงานให้ับรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการดำเนินงานรายงานนายอำเภอทราบทุกระยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ การบริหารการปฏิบัติราชการยุคใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 81590, เขียน: 02 Mar 2007 @ 12:49 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)