คุณครูรัชนีนาฏเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคุณครูยังมีนิสัยรักการอ่านโดยเฉพาะหนังสือสุขภาพ มีเล่มหนึ่งชื่อว่า "ห่างไกลหมอ" และได้ไปเจอคอลัมน์หนึ่ง ที่เป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ว่า "การทำงานคืดการปฎิบัติธรรม เพราะมีสติ สมาธิ ขันติ วิริยะ ศีล ภาวนา มีความเพลิดเพลิน มีความสุข สนุก มีการบริโภค บริจาก และการให้ทาน" คุณครูจึงได้เข้าใจว่าขณะที่ทำงานนั้น ได้เป็นปฎิบัติธรรม และเป็นพระพุทธศาสนิกชนที่ดี