การสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

  Contact

  นักเรียนแต่ละคน และแต่ละห้องที่สอนสามารถค้นคว้า มานำเสนอได้หลายรูปแบบ  

   ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เป็นเรื่องสถิติและข้อมูล ได้วางแผนการสอนไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนแต่ละคน และแต่ละห้องที่สอนสามารถค้นคว้า มานำเสนอได้หลายรูปแบบ มีสื่อประกอบชัดเจน บางตนนำเสนอด้วย Power Point บางคนนำเสนอด้วย โปรเจคเตอร์ บางคนนำเสนอด้วยแผ่น Chant ซึ่งก็ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจได้เช่นกัน แต่เกิดความประทับใจได้ต่างกัน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สมาชิกแกนนำkm

Post ID: 81513, Created: , Updated, 2012-02-11 17:36:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ครูคณิตศาสตร์

Recent Posts 

Comments (0)