ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เป็นเรื่องสถิติและข้อมูล ได้วางแผนการสอนไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนแต่ละคน และแต่ละห้องที่สอนสามารถค้นคว้า มานำเสนอได้หลายรูปแบบ มีสื่อประกอบชัดเจน บางตนนำเสนอด้วย Power Point บางคนนำเสนอด้วย โปรเจคเตอร์ บางคนนำเสนอด้วยแผ่น Chant ซึ่งก็ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจได้เช่นกัน แต่เกิดความประทับใจได้ต่างกัน