การคิดโปสเตอร์ ปชส. ข่าวสารจากสถาบันต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมาก ไม่มีพื้นที่ และสถานที่เพียงพอที่จะเผยแพร่ได้ หรือพื้นที่ๆใช้ติดเป้นผนังปูน ออกเป็นสีผนังหลุดออก เพราะการะดาษกาวย่นหรือแถบที่ใช้ติด จึงใช้วิธีการประยุกต์ใช้ขาตั้งเหล็กซึ่งขอมาจากงานโสตทัศน์ศึกษาวางแผนกระดานและติดโปสเตอร์บนแผ่นกระดาษบนขาตั้ง เผยแพร่ได้ระยะหนึ่ง พบว่าการวางแผงหน้าท้อง ค่อนข้างกัดขวางทางเดินหน้าท้อง  โดยเฉพาะช่วงนักเรียนเปลี่ยนคาบเรียนจึงปรับใช้เป็นขาตั้งเดียว และใช้ตัวหนีบใหญ่ 1  คู่ หนีบด้านบน สามารถหนีบโปสเตอร์ทุกๆ สถาบันได้หมดโดยใช้วิธีประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธงให้นักเรียนอ่านข่าวต่างจากโปสเตอร์หน้าห้องแนะแนว และคอยปรับใช้เป็นปัจจุบัน อาทิตย์ละครั้ง  วิธีนี้ช่วยประหยัดพื้นที่การนำเสนอบริการข่าวสารและนักเรียนสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา อย่างครบถ้วนทุกที่และพื้นผนังสีไม่หลุดลอกอีกด้วย