ครูได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบดูสิ่งมีชีวิตจากของจริง10 ตัวอย่าง เพราะการอ่านในหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ การดูสิ่งมีชีวิตว่าอยู่ในไฟลัมใดจากของจริง โดยมีการจับเวลาทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนาน และรู้จักค้นคว้าเพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดี