ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์

เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ ................................................  

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               - พระบรมราโชวาท

2. นโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

    - เป็นวาระแห่งชาติ              

    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10              

    - นโยบายกระทรวงมหาดไทย              

    - นโยบายจังหวัดเพชรบูรณ์

3. วิสัยทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์               เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

4. พันธกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์              

    - สร้างระบบจัดการองค์ความรู้              

    - สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก คุณค่า วิถีพอเพียงแก่ชุมชน               

    - ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

    - สร้างพลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3              

    - สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งไปสู่ความยั่งยืน

5. เป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์

5.1 เป้าหมายการดำเนินงาน : ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ 115 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน  159 ชุมชน          

    - พื้นที่เป้าหมายเขตชนบท จำนวน  1,430 หมู่บ้าน  

  • ปี 2550         จำนวน            715 หมู่บ้าน                   
  • ปี 2551         จำนวน  715 หมู่บ้าน

  - พื้นที่เป้าหมายเขตเทศบาล จำนวน 159 ชุมชน          

  • ปี 2550         จำนวน    80 ชุมชน          
  • ปี 2551         จำนวน    79 ชุมชน          

5.2 เป้าหมายความสำเร็จ                   

    - ครัวเรือนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต                   

    - ครัวเรือนมีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                   

    - หมู่บ้าน/ชุมชน พึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (6 x 2 และความ พอดี 5 ประการ)

6. กลยุทธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์                 

    - ใช้หลัก 9 x 3 (27 วิธีการ)

7. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์                 

    - สร้างแบบฟอร์มแผนงาน                 

    - รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงาน                 

    - รวบรวม/จัดทำแผนงานฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด                 

    - รายละเอียดแผนงาน จำนวน 5 แผนงาน ตามหลักความพอดี 5 ประการ  ของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล (ด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ)        

    - องค์ประกอบของแผนงานฯ

    - ลำดับที่

    - โครงการ/กิจกรรม

     - พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ - ปริมาณงาน - ระยะเวลาดำเนินการ - งบประมาณ - หมายเหตุ

8.  ติดตามประเมินผล/รายงาน/นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์                   

    - ออกแบบฟอร์มประเมินผล                   

    - แต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลตามกลยุทธ์ 9 x 3                   

    - ใช้ระบบ IT ในการรายงานผล                   

    - สร้าง webpage ( phetchabunpower.com )                   

    - การรายงาน : ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลกลางจากศูนย์ปฏิบัติการฯ (ศจพ.)  กลไกการขับเคลื่อน

เพื่อให้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดำเนินการได้สำเร็จเป็นรูปธรรมและมีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 39/2550 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 โดยมี อำนาจหน้าที่

1. แปลงนโยบาย  แนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ           

2. ประสานบูรณาการแผนงาน  งบประมาณ  และการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  และภาคประชาชน  ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดทำพัฒนาระบบข้อมูล  และประสานระบบข้อมูลและสารสนเทศเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง          

4. สนับสนุน  ส่งเสริม  การดำเนินงาน  และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่ของจังหวัด          

5. กำกับ  ดูแล  ตรวจติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง  เสนอคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย          

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้  ความเข้าใจ  ตลอดจนโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง          

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ที่ปรึกษา  คณะทำงาน  เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงมหาดไทย  มอบหมาย

และได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่     108/2550 ลงวันที่ 29 มกราคม  2550 โดยให้มีอำนาจหน้าที่

1) แปลงนโยบาย  แนวทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม                  

2) ประสานบูรณาการแผนงาน  งบประมาณ  และการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  และภาคประชาชน  ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง                  

3) จัดทำพัฒนาระบบข้อมูล  และประสานระบบข้อมูลและสารสนเทศเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง                            

4) สนับสนุน  ส่งเสริม  การดำเนินงาน  และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่ของจังหวัด                  

5) กำกับ  ดูแล  ตรวจติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง  เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์                  

6) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้  ความเข้าใจ  ตลอดจนโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัด  มอบหมาย

คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติที่ประชุมในการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้

1. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 200 คน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30 น. ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ดำเนินการฝึกอบรมคณะวิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะวิทยากรฯ ระดับอำเภอ/เทศบาล จำนวน 13 คณะ ๆ ละ 15 คน และคณะวิทยากรระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น  200 คน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 81261, เขียน: 01 Mar 2007 @ 01:44 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)